Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
DERTIGSTE LES.
De ruiters dood.
De ruiter werd door hevige pijnen gefolterd , doch
verdroeg die smart met gelatenheid en godsvrucht, ilij
toonde , dat hij met Christelijke onderwerping leed. Ia
het gebed aan God en zijnen Verlosser vond hij ver-
zachting voor zijne smarten , en troostte zich , als een
echt Christen, met de gedachte aan de folteringen des
Heilands , toen deze voor het heil der menschheid aan
het kruis zoo verschrikkelijk geleden had. » Heere
jezus !" zeide hij meermalen, » Gij hebt gezegd, dat
wij onze ziel met lijdzaamheid moeten bezitten. Geef
mij, Heere! hetgeen Gij gebiedt; geef mij de lijdzaam-
heid tot eene sterkte mijner ziel, opdat ik mag volstan-
dig blijven tot den einde toe , naardien de lijdzaamheid
toch meer verwint, dan de kracht."
Zes dagen na zijne aankomst in de baai van Syra~
kuse , gaf de ruiter , na zulk een bedrijvig en moei-
tevol leven , den geest. Het vaderland verloor in hein
eenen geduchten steun en trouwen dienaar, zijn huis-
gezin eenen braven en liefdevollen echtgenoot en vader,
zijne schepelingen eenen vaderlijken bevelhebber, en zijne
talrijke vrienden eenen trouwen vriend. Toen men in
het vaderland het treurig berigt ontving , was de droef-
heid algemeen. De Slalen-Gqneraal en de Kollegiën
ter Admiraliteit lieten aan Mevrouw de kuiter en hare
kinderen den rouw beklagen , en betuigden, in welk
eene hooge achting de gedachtenis aan den ontslapene
bij hen stond. De regering der stad Amsterdam liet
hetzelfde door haren Pensionaris doen , terwijl de we-
duwe brieven van rouwbeklag ontving vau den Prins
van Oranje, de Staten van Holland en Zeeland,
den Keurvorst van Brandenburg, den Koning van
Denemarken en den Koning van Spanje. Het lijk van
den grooten man werd naar het vaderland gevoerd,
en te hiellevoetsluis door den Schout-bij-Nacht ekgei,
de ruiter en deszelfs schoonbroeder, den weleerwaarden
D 4 Heer