Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 49 ) -
dure terpligliiig hetzelve aan de liciTEïi had, di'e de!*-
£elfs eer op nieuw zoo luisterrijk had gehandhaafd. Hij
ontving brieven van gclukwensching en dankbetuigi^n^
Van H. H. Mogenden en van den Prins van (Jranje*
leder wijdde uit in zijnen lof.
Xeering» Edele hoedanigheden moet tnen even zoowel hij zij-
ne vijanden^ als bij zijne vrienden erkeuneo ert
regt lalen wcdervareu.
ZEVEN EN TWINTIGSTE LES-
Togt naar de Westindiën.
Den inden Februarij van het jaar 1674 werd tusschert
onze Staten en Engeland de vrede te Westmunstei*
gesloten , en het scheen $ alsof men nti, na zulke ban-«
ge, maar tevens roemvolle jaren, rust en verademing
zou genieten , en onze brave de kuiter ook , in zijne«
nu reeds gevorderden ouderdom, eens de stille rust van
den huiselijken kring zou mogen smaken. Kust was ech<^
ter den grijzen zeeman nog niet beschoi'en. Ja sïelfi»
op zijn eigen voorstel werd door de Staten goedgeTon-«
den, eene vloot uit te rusten naar de IFesiindié'H f
om de Franschen in hunne bezittingen te gaani besto-^
ken. Op nieuw zou onze Admiraal dus het gevaar ent
den dood te gemoet gaan, om voor zijn vaderland
nuttig te zijn, Üo togt werd wel ondernomen , doch
met geen gelukkig gevolg. Alle Meldenkenden erkenden!
echter, dat ^ulks niet üan De rLtiI-kr te wijten was.
J'ijne beproefde kunde, zijn wijs beleid en y.iyi zoa
dikwijls aan den dag gelegde moed leden schipbreuk
op onoverkomelijke hinderpalen. Hij keerde in liet v;s-
derland terug , eti werd er met dezelfde hoogachting
ontvangen, alsQf hij van eene behaalde overwinning^
ware terug gekomen lot een bewijs, dat onze groolci
zeeheld door dezen mislukten togt niet in de algemeens
achting was gedaald ^ diene het volgende, Twe«f aan-'
zienlijke Engelschen, de Graven ArMkgtoA en osserV^
■frelke zkh te Amsterdam bevonden $ gaven d«0 waar*
li