Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
et is voor eiken Nederlander van het hoogstebelan^i
om nader bekend te zijn niet die mannen, welke het
Welzijn en den bloei des vaderlands door hunne deug-
den , hunne, kennis, hun beleid en hunne dapperheid
bevorderd hebben. Daarom wil ik u, jeugdige Neder-
landers I in deze bladen bekend maken met eenen man«
aan wien ons geliefd vaderland de grootste verpligting
liad. Ik wenschte u het leven en de daden eens mans
te schetsen, die door zijne kunde, zijn beleid, zijnen
onbezweken moed en zijne godsvrucht zich zeiven , van
uit den nederigsten stand in het maatschappelijke leven,
tot den aanzienlijken rang verhief van Hollands groot-
sten Admiraal. Il(. zal trachten, u micuiel adriaaksz.
DE ruitër te leereit kénnen , als kundig in zeezaken ,
vol van beleid bij élke gewigtige onderneming, dapper en
onverschrokken , wanneer gevaren hem omringden, eer-
lijk en trouw in zijne handelingen, en , wat vooral dient
opgemerkt te worden ^ als een man , vervuld met liefde
en 'eerbied voor God, aan wien hij allijd het welslagen
zijner ondernemingen toeschreef.
Mogt, hetgeen gij lezen zult, u aansporen tot het in-
spannen van uwe krachten en vermogens , om het voor-
beeld van den grooten man te volgen, ten einde door
deugd, godsvrucht en naauwkeurige pligtsbetrachting, iu
den stand , waarin de Voorzienigheid u geplaatst heeft,
sieraden van uw vaderland te worden, dan zal hierdoor
een der vurigste wensehen van den schrijver derzelver
vervulling erlangen, en gij zult ongetwijfeld aan uw ei-
gen geluk voor dit en het volgende leven arbeiden.
A 2