Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 ) -
edrard spragge voerden de Engelschen en de Graaf
d'estrées de Franschen aan. Onze eskaders stonden
onder de bevelen van de ruiter , tromp en baNkert.
Des morgens Ie half negen nam de strijd een begin en
werd spoedig algemeen. De Franschen namen geen zeer
ernstig deel aan den strijd, cn werden door bankert uit
het gevecht gedreven ; doch des te hardnekkiger werd
er door de Engelschen gestreden. Prins robert cn
spragge , getrouw door de hunnen bijgestaan, zochten
den roem der Engelsche wapenen wel op te houden ;
maar zij hadden helden tegen over zich, die , gloeijendo
van liefde voor het vaderland en de eer der Holland-
sche vlag, met verbittering streden tegen den vijand
van onzen handel en van onze welvaart. Het geschut
werd op onzet schepen met zulk eene verbazende vlug-
heid bediend, dat men bijkans drie schoten deed tegen
de vijand één. Het gedonder van hetzelve weergalmde
door geheel 'Soordliolland. Angst en schrik maakten
zich van alle inwoners meester. Zij vereenigden zich in
de kerken, om den zegen des Allerhoogsten af te smee- ,
ken bij eenen strijd, welke op onze kust gestreden werd,
en waarvan het geluid hen vreesselijk in de ooren dreun-
de. Innig werd er gebeden voor echtgenooten , vaders
cn kinderen, en voor het dierbaar vaderland. Ban-
kert , welke de vlugtende Franschen ie vergeefs had
vervolgd, keerde terug , om zich met de ruiter tegen
Prins robert te vereenigen, terwijl tromp tegen sprag-
ge stceed. Met deze vereenigde magt vielen zij nu van
alle kanten op Prins robert aan, en vuurden zoo
vreesselijk op hem, dat hij , niet langer hiertegen be-
stand zijnde , afdeinsde.
Zij vervolgden hem tot twee ure in den namiddag, en
hadden tromp geheel uit het gezigt verloren, doch hoo-
rende, dat er schrikkelijk aan de zijde , waar hij zich
bevond, geschoten werd, hielden zij het naar dien
kant, om hom bij te staan. Prins robert wendde nu
ook , en zeilde in dezelfde rigling als de ruiter , blij-
vende echter buiten het bereik van ons geschut. Dap-
per streed tkomp nog altijd voort, en had den Engel-
Kclieu reeds uiet m einig uadetl toogcbragt. Hun aanvoer-
der ,