Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 24 )
jof hem wachlleti reeds weder nieuwe werkzaamheden.
Men had de bekwaamlieid , den ijver en den moed vau
onzen held te zeer leeren kennen, om hem eene langdu-
rige rust te laten genieten. Overal, waar onze handel
bedreigd werd, of waar de eer der Hollandsche vlag
moest ivorden gehandhaafd, werd de ruiter door de
Staten heen gezonden, In Mei van het jaar 1661
^yerd hij reeds weder naar de Middellandsche zee uit-
gerust , om de Algerijnen en andere Turksche zeeroo-
Yers jQ bedwang te houden , en voor de veiligheid van
onze koopvaardijschepen in die zee te waken. - Als ge-
V'oonlijk kweet hij zich mefc naauwgezetheid van dezen
lAst, en dewijl zijn naam reeds overal met roem bekend
V^s, werd hij in elke bevriende haven met de grootste
eer en onderscheiding ontvangen, terwijl hij tevens de
schrik der zeeroovers was. Spoedig noodzaakte hij die
yan Algiers tot het sluiten van eenen wapenstilstand ,
en even spoedig dwong hij hen tot het maken van vre-
de ; doch dit vredesverdrag werd door de 1 arken slechts
200 lang gecerbiedigd, als de kuiter- zich in de Mid^r
^ellandsche zee bevond ; want, nadat hij in April van
liet jaar 1663 van de?en togt in het vaderland was te-
ruggekeerd, duurde bet niet lang', of er kwamen we-f
derom geweldige klaglen in van vernieuwde zeerooverijen.
De ruiter werd daarom een jaar daarna andermaal
jieen gezonden, om deze zeeschuimers te tuchtigen. Op
ficzen togt werd onze ^Vdmiraal door zulk eene hevige
ziekle aangetast, dat men aan zijne opkomst wanhoopte.
Kij deze gelegenheid gaf hij de treffendste proeve van
zijne naauwgezetheid in het betrachten van zijnen pligt,
iloezeer ook door ligchaanissmart gefolterd, vergat hij,
wanneer hij §iechts een lijdejijk oogenblik had, de be-?
langen der vloot niet; maar liet zich van alles" naauw-
Ueurig onderrigten jen g,af de noodige bevelen. Vertrou-
wende op de Voorzienigheid, vervolgde hij , hoe ziek
oojf, };ofjh zijne rjeig. Tot vreugde van al de vlotelingen,
die hem als eenen vader bpmind,en, herstelde de brave
man, en hij was spoedig weder in staat, om al zijne
werkzaamheden waar te netten. Op doze reis, waarop
pk iiuitkr aiuierm:ial de zeeroovers eerbied en ontzag
i'oor üuzp vljig iubotïzcuijc, had er een voorval plaats,
waar-