Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 22 ) -
oorzaak, dat onze Stalen , in het jaar 1659, eene viool
van veertig schepen naar de Oostzee zonden , om aaa
dien oorlog een einde te maken.
Nadat er van onze zijde alle pogingen tot bemiddeling
waren aangewend , besloot men, de Zweden door kracht
van wapenen, te dwingen. De vloot stond onder het opper-
bevel van den Luitenant-Admiraal wassenaar, Heer vaa
ppdam, doch dit gezag was tevens aan de kuiter opge-
dragen, indien de Heer van opdam door het een of ander
toeval buiten staat mogt geraken, om zijne dienst waar
te nemén. Op dezen togt gaf de kuiter wederom de
schoonste proeven van dapperheid en beleid. Vierduizend
soldaten, die tot versterking van het Deensche leger door
onze Staten waren gezonden , werden in de beste orde
ontscheept. Digt bij de stad Nyborg geraakten de 'le-
gers aan elkander, en de Zweden kregen de nederlaag,
fsoodat zij hun behoud in de vlugt, zoeken , en zich bin-
nen de stad Nyborg redden moesten. Toen de ruiter
hiervan berigt kreeg, besloot hij de stad met zijne sche-
pen aan te tasten , om daardoor de Zweden te noodza-
ken, hun toevlugtsoord te verlaten. Hij zeilde met zijne
vloot zoo na mogelijk aan de stad , en begon dezelve
zoo hevig te beschieten , dat angst en schrik zich van
de bewoners en de bezetting meester maaliten. Naauwe-
Jijks was er een uur verloopen, of de Zweden zonden
een' trompetter, met het verdoek , dat de ruiter het
vuur zou staken en met hen in onderhandeling treden.
Het antwoord hierop was, » dat de bezetting zich op
genade of ongenade moest overgeven , of dat men de
stad tot eenen puinhoop zou schieten." Hierop liet de
kuiter nu wel met vuren ophouden; doch toen men in
de stad te lang aarzelde met het antwoord , begon hij
op nieuw met zulk eene kracht hen tot de overgave
ftan te manen, dat de Zweden de slad in allerijl ver-
lieten.
De overwinning was volkomen; het beste gedeelte
van het Zweedsche leger was gesneuveld of gevangen
genomen , terwijl het verlies aan de zijde der bondge-
nooten zeer gering was De Koning van Denemarhen
bedankte in eenen brief de Staten voor hunnen bijstand,
pn ve>klaarde, dat de krijgsbenden eu deraelver bevel-
heb-