Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 ) -
dig Van dezer vrijbuiters meester. Het toe-
val wilde , dat dk ruiter op dezen togt een kaperschip
veroverde, over hetweik de reeds vroeger vermelde de
ia lande het bevel voerde. Gij zult weJIigt denken ,
dat de ruiter nu even zoo met de ï,a lande handelde,
als deze voormaals met hem gehandeld had ; doch dit
gebeurde niet. Mogelijk noemt gij het ondankbaar van
de ruiter , dat hij den man , die hem eens de vrijheid
had teruggeschonken , thans van zijne vrijheid beroofde,
en het schip , dat hij voerde, voor goeden prijs ver-
klaarde; doch wanneer gij een weinig nadenkt, zult gij
wel inzien, dat de omstandigheden zeer verschillend
waren. Toen de la lande het schip van de ruiter
voor goeden prijs verklaarde, deed hij dit op eigen ge-
zag , en bragt hiefdoor eenen man in groote ongelegen-
heid , die niemand benadeelde, en wien hij , onder een
gezocht voorwendsel, van hetgeen iiem was toevertrouwd
en van zijne vrijheid wilde berooven ; doch toen de
ïtuiTEit het schip van de la lande veroverde, geschied-
de dit, om een kwaad tegen te gaan , waardoor onze
handel geweldig leed , en hij voldeed slechts aan den last
van zijne Heeren en meesters. Indien de ruiter delà
LANDE bij deze gelegenheid vrij had laten varen, dan
had hij het vertrouwen der SUten geschonden, en de
belangen van zijn vaderland niet behartigd. Hij kon
niet anders handelen , of hij had zijnen pligt niet ge*
daan , en gij hebt de ruiter alreeds genoeg Teeren ken-
nen , om overtuigd te zijn , dat hij hier de man niet
naar was.
Xéeering* Men moet de handelingen der menschen niet heoor-
deelen naar den uilwendigen schijn, maar ook ac)it
geven op de oinslandigheden, welke op hunne
daden invloed hebben. Het oordeel moet oiipar-
lijdig zijn.
DERTIENDE LÉS.
Togt van de ruiter naar de Oostzee.
Een uitgebroken oorlog tusscÏien Denemarken en
Zweden^ waardoor onze handel veel nudeel leed, uas
B 3 oor-