Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( IC )
iaslltMi de onzen op het onverwachtst aan , en er weri
ander maal scherp gevochteïi; het verlies was aan beide
zijden aanmerke ijk, toen do nacht een einde maakte
aan het gevecht. Onze vloot was zeer gehavend, en hier-
door, als ook door dc lafhartigheid van eenlge Kapileïnen,
die het gevecht ontweken waren, zeer verzwakt, zoo-
dat do Vice-Admiraal de with op voorstel vaii i>e
KUITEK besloot, om naar het vaderland terug te kee-
ren. Den 13den October kwamen* zij voor Helvoet ten
anker; van daar vertr'ok de ruiter naar Fiissingen ^
en bij vrouw en kinderen terug gekomen, dankte hij
God vurig yoor zijn behoud en zijne uitreddizig uit
groote gevaren, tevens voornemende, om niet weder
naar zee te gaan.
Leerin^, Nimmer moeten wij het welgelukken onzer daden
alleen aan ons zeiven toeschrijven; maar Hem de
eer geven, die óns de kracliten verleende, OD^.de-
zelven uit te voeren.
NEGENDE LES.
Onaangenaamheden , de ruiter wegens xijne verhef"
fing aangedaan.
Bij de lezing van het slot der vorige les hebt gij wel-
Jigt gfidacht: » Was de ruiter na zijnen eersten zee
strijd tegen de Engelschen, bevreesd geworden; of ont-
brak het hem aan vaderlandsliefde, dat hij zich zo9
op eons aan zijtie nieuwe loopbaan wilde onttrekken,
"waarop hij zoo roemrijk begonnen was?» Noch het
een , nog het ander was hiervan de oorzaak. Het was
de bede zijner echtgenoot of die zijner overige bloedver-
■wanten , die hem tot dit besluit bragten , benevens me-
nigvuldige verdrietelijkheden, welke zijn eerste togt,
als bevelhebber eener oorlogsvloot, hem berokkende,
en die hem aangedaan werden door Kapiteinen , Avelke
afgunstig en nijdig waren , omdat de ruiter boven hen
gesteld was. Deze nijd ging zelfs zoo ver, dat*een
van 's lands Kapiteinen hem uitdaagde tot een tweege-
vecht; doch de brave zeemap wees deze uitdaging met
verachting van de hand. flij- had zijn leven veil voor
het