Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 j
neer hij de/elvc onlmcelJe , aan te lasten. Den 26sten
Augustus kreeg hij vijf en veertig zeilen in het giïzigt,
die men spoedig voor Engelschen herkende, en waarvan
er velen veel sterker waren, dan het grootste schip van
de ruiter; doch niettegenstaande de vloot des i'ijands
in getal en grootte van schepen de onze overtrof, be-
sloot de ruiter toch de kans te wagen, en gin;r moe-
dig'op den vijand los, na alvorens zoodanige maatrege-
len genomen te hebben, waaruit overtuigend bleek, dat
hij met dapperheid beleid en kunde paarde.
Weldra geraakten de beide vloten slaags , en er werd
van beide zijden met woede gestreden ; de ruiter had
gedurende het gevecht eene groote teleurstelling , daar
hij zag, dat sommige zijner Kapiteinen hunnen pligt
niet deden; door anderen werd dit echter veirgoed:
want dezen gaven zulke treffende blijken van helden-
moed, dat, hoewel veel geringer in magt, onze i>e kui-
ter, die tweemaal door de vijanden was heengeslagen ,
het onuitsprekelijk genoegen had, den vijand , ma een
gevecht van vier uren, de vlugt te zien nemem. De
Engelschen hadden vrij wat geleden ; drie hunner beste
schepen en dertien honderd man hadden zij verloren,
terwijl wij geen enkel schip misten, en slechts vijftig
dooden en veertig gekwetsten telden.
De ruiter was getroffen over deze gelukkige uit-
komst bij zulk eene ongelijke magt, en eren goelsdien-
stig , als dapper, dankte hij den Almagtige voor de be-
haalde overwinning en gaf dezen alleen de eer. De Ad-
miraal askue ondervond bij deze gelegenheid, dat de
wapenen van Engeland niet onoverwinnelijk ivaren,
daar hij voor eene veel geringere magt, dan de zijne,
de zee moest ruimen, en genoodzaakt werd de wijk naar
Plymouth te nemén. Nu vormde de ruiter het stout
ontwerk , om den vijand aldaar aan te tasten ; in eenen
krijgsraad werd dit werkelijk besloten, en men zou
het voorzeker uitgevoerd hebben, ware het niet, dat
tegenwind zulks belet had.
Den 2den^ October vereenigde onze kloeke heltl zich
met den Vice-A.lmiraal witte corneiis dk wit».
De vloot was jui vijf en veertig schepen sterk. De En-
gelschen , ondor aanvoering van den Admiraal iblake,
tast-