Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f 14 )
dieuslîgheitl, heeft uitgeblonken. Het is ons niet moge-
lijk , om den edelen man, gedurende den tijd, welken
hij iu 's lands dienst doorbragt , als op den voet te
volgen, en al de daden op te sommen, welke hij voor
de eer van onze vlag, voor den roem en het welzijn
des vaderlands bedreef, dit gedoogt ons bestek niet;
doch zijne voornaamste en meest scbitterende bedrijven
willen wij u raededeelen, daar wij u , wanneer gij alles,
wat^ er van hem bekend is, wilt welen, verwijzen tot
zijnen uitmuntenden levensbeschrijver, den verdienstelij-
ken RnA^DT.
Zt/ering, Het is pligtmatig, maar tevens schoon, wanneer
men zijn eigen helang aan het algemeen welzyn
ten offer breagt,
ACHTSTE LES.
Zijn eerste tagt als Levellielher over eene vïooim
Met het schip de ^eptunus, hetwelk acht en twintig
stukken voerde en met honderd vier en dertig porsoueit
bemand was, kwam de ruiter den lOden Augustus bij
de vloot, welke uit vijftien oorlogschepen eu twee bran-
ders bestond. Met deze vloot zeilde hij eenige dagen
daarna naar de hoofden en vervolgens naar Calais,
Hier word hem berigt, dat eene Engelsche vloot van
veertig schepen , waaronder twaalf zeer groote waren ,
lusschen IVight en Portland gezien was. De ruiter
gaf hiervan berigt aan de Admiraliteit van Zeeland ^
tevens klagende over den ongunsligen staat, waarin hij
de vloot had gevonden, en over het verlies van drie
zyner beste schepen.
Hij kreeg nu wel eenige versterking, zoodat hij om-
trent dertig ligte oorlogschepen onder zijn bevel had,
waarvan het grootste dertig stukken voerde; doch te-
vens was hij door een getal van zestig koopvaardijsche-
pen belemmerd, vbor wier veiligheid hij do noodige
zorg moest dragen , en waarop de Engelschen het bij-
zonder gemunt Iiadden, Al deze zwarigheden waren
echter niet in slaat , om de ruiter eenigzins te doen
wankelen in zijn besluit, om de Engelsche vloot, wan-
neer