Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13 ) -
tróffün Iiailden, waren xoo vele oorzaken , dat hij naar
rust verlangde. Een niet onaanxienlijk vermogen, door
vlijtigen arbeid verkregen, stelde hem in staat, om stil
ie gaan leven, en in rust zijne aog overige dagen , te
midden van zijn gezin, door te brengen« Op begeerte
fijner huisvrouw van gklder , zijnde dit zijne
derde vrouw, bedankte hij zijne reeders , en wilde nii
de vrucjiten plukken van datgene , wat hij in zoo vele
hoogst, gevaarlijke togten had overgewonnen ; doch o^nze
lield Mas tot iets grooters bestemd, dan om onbekend
en in stilte zijnen loopbaan te eindigen. Het vaderland
eischte hem op , om door zgne dapperheid, beleid
en ervarenheid hetzelve te dienen. Het was in bet jaar
1052, dat wij in oorlog gei'aakten met Engeland ^ het-
welk onze welvaart, onzen uitgebreiden handel, met lee- ^^
de oogen aanzag. Van de afgunst der Engelschen je-
gens ons , en de schandelijke middelen , welke zij meer-
malen aanwendden, om onzen voorspoed te vernielen ,
gewaagt de geschiedenis onzes vaderlands op meer dan
eene plaats.
Nadat er tusschen onzen Luitenant-Admiraal harten
harpertsz. fromp en den Engelschen Admiraal blake
reeds een scherp gevecht was voorgevallen', besloten de
Slaten , nog eene oorlogsvloot ter beveiliging der koop-
vaardijschepen in zee te brengen« en naar eenen bekwa-
ïnen bevelhebber over dezelve uitziende , sloeg men het
óog op de kuiter. Hoe weinig zin deze er nu ook aan
had, om de pas aangevangene rust met een nog veel be-
drijviger zeemansleven te verwisselen, dan dat van koop-
vaarder, gaf hij toch aan dè stem van zijn vaderlandlie-
vend hart gehoor , en nam den hem gezonden lastbrief
van Kommandeur, gedagleekend 29 Julij 1052, aan.
Schoon is hier het voorbeeld ; 'dat de ruiter ons geeft,
om , wanneer het vaderland in nood is en hetzelve onze
hulp verlangt, alsdan rust en genoegen aan deszelfs
welzijn ten ofïor te brengen , en magen en vrienden te
verlaten , om het vaderland te. dienen.
Het was den 2t)sten Julij van het jaar lfi52, dat
onze DE ruitfr eene nieuwe loopbaan intrad, op
tvelke hij door zijne bekv.eamheid, zijne vaderlandslieflet
zijnen moed, niet minder door zijne nederigheid en gods-
dien^