Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12 ) -
Aer.e wel bedacht bad, dat men zich van zijnen persoon,
zijn scbip ^n zijne lading meester kon maken. » Ik
heb dit wel bedacht," was het eenvoudig antwoord van
onzen kloeken zeeman, » doch ik weet ook, dat, van-
jieer gij dit doet, niemand u meer zal vertrouwen.
Vindt gij nu goed, mij gevangen te houden, bepaal
dan miju losgeld , «u ik zal zorgen, dat het u betaald
wordt." pe bevelliebber liep higrover toornig weg,
en liet de ruiteji in de grootste onzekerheid, op welk
«ene wijze deze onaangename ontmoeting zou aüoopen.
Na verloop van een uur zag de ruiter hem andermaal
terug komen, cn nu liet hij dezen vragen, of Jiij het
laken voor de gebodene som w ilde geven; doch deze
bleef weigeren. Hierop betuigde de bevelhebber open^
Jijk zijne goedkeuring óver de standvastigheid van den
hraven lloilander; kocht het laken voor den gevraagdeu
prijs, en behandelde de ruiter in het vervolg met alle
teekenen van ongeveinsde achting.
Regtschapenheid, bedaarde moed en standvastigheid
dwingen achting af; dit ondervond de ruiter te iSa/ce;
want niet alleen, dat de bevelhebbet* der stad hem met
achting en toegenegenheid^ behandelde, maar ook het
volk wilde in het vervolg bijna met geene andere schip-
pers handelen, wanneer zij wisten, dat de konrst van
de ruiter aanstaande was. Toen hij eenigen tijd daar-
na op hunne kust schipbreuk leed, ondervond hij zoo
veel deelneming in zijn ongeluk en zoo veel krachtda-
dige hulp, als hij zulks- ergens zou hebben kunnen
verlangen.
J^êering, i. Een rondborstig en É'rachlig M'oord werkt dik-
wijls meer uit^ dan vel« en lange redeneringen.
3« Eerlijkheid en slandvasligheid verwerven achting
en toegenegenheid.
ZEVENDE LES.
De ruiters vaderlandsliefde.
Menigvuldige gevaren en moeijelijkheden , aan het zee-
mansleven zoo naauw verbonden , en menigvuldige ori-
geliikken, welke de ruiter uIs koüpvaardijschipj>er ge-
trof-