Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ö )
VIJFDE LliS.
Moed en hele^
Op eenen togt naar ^aUe kreeg de iïUITER, in do
nabijheid van genoemde stad, tegen den avond vijf
Aigarijnsclie roofschepen in het gezigt, die op henx
«chenen Ie passen. Geeue kans ziende, om huu te ont-
komen , maakte hij zich gedurende den nacht slagvaar-
dig, met het vaste voornemen, om niet te wacbten,
tot de roovers hem zouden aain'allen ; maar oin zelf
den aanval te doen. Bij het aanbreken van den dag
ging hij vol moed op zijne vijanden af, en onihaaido
de/.elven zoo wel, dat drie Ininner de vlügt namen,
terrtijl hij- door de twee overigen moedig heensloeg en
gelukkig op de reede van tsalée ten anker kwam. Dit
de stad had men den ongelijken strijd, den moed van
ï)Et KUITER en do vlugt zijner vijanden gezien. De on-
versaagdheid van den Hollandschen zeeman had de be-
wondering der iMooren opgewekt; met alle teekenen
van eerbewijs werd hij in Stilte ontvangen, en men
voerde hem als in triomf, op een paard gezeten,^ door
de voornaamste straten dor stad.
Somtijds, wanneer de ruiter geenen kraehtlgen te-
genstand kon bieden y bediende hij zich van list, om
zijnen vijanden lo ontkomen, of hen magteloos te ma-
ken, Waarvan de twee volgende trekken ten bewijze
kunnen verstrekkent
Eens met een geheel weerloos schip, onder het gelei-
de van eene vloot, naar het vaderland zeilende, dwaal-
de hij met eenige andere schepen in den nacht vaa
de vloot af, en verviel met dezelve onder eenige
Duinkerker kapers. Toen men dit ontdekte , zettea de
overige scheptMi zoo veel zeil bij als'doenlijk was, en
bluschten zorgvuldig alle lichten uit, om, ware het,
mogelijk, ongemerlit tusscheu de Duinkerkers door to
zeilen ; doch oe ruiter deed zulks niet. iiij gaf bevel,
dat rnën weinig zeilen bij zou zetten en lichten zou
oitlstcken , zoo als zulks aan boord van de oorlogsche-
pen gebruikelijk was* Deze list viel naar wenscb uit ^
want de Duinkerkers zijn schip yjor ecu goed bemand
A 5 CU