Boekgegevens
Titel: M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Auteur: Altmann, H.; Staveren, J.S. van
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink en De Vries, 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1162 J 46
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205373
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   M. A. de Ruiter: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8 ) -
vati fQoed, beleid, kunde, uaauwgezeKe eerlijkheid ea
raeoschenliefde, waardoor hij zich uit menige ongelegen-
Jieid redde, en de achting vau alle brave en welden-
kende menschen verwierf. Het volgeude zal u tot eea
bewijs kunnen dienen vaa zijueu moed en zijne niensch-
lievendheid;
Op eene zijner reizen naar de Westindië kreeg de
kuiter een groot Spaansch schip in het gezigt, en daar
wij toen nog met Spanje in oorlog waren, zocht hij het-
zelve te ontwijken; doch toen de Spanjaard dit merk-,
te, hfeld hij met te meer ijver op de ruiter aan, en
spoedig was deze onder het bereik van liet vijandelijke
geschut, Ziende, dat hel onmogelijk was, den Span-
jaard te ontkomen, maakte hij zich, hoewei slechts eea
koopvaardijschip voerende , tot dapperen tegenstand ge-
reed, en wachtte den vijand rustig af, dien hij met eenir
ge goed gerigte grondschoten zoo wel ontving, dat de-
ze spoedig begon te zinken. Naauwelijks had de rui-
ter dit bemerkt, of hij dacht er niet meer aan , dat
de menschen, die zich op het schip bevonden , zijne vij-
anden waren, maar stelde alles in het werk, oni, zoo
mogelijk, hen allen te redden. Hij was ook gelukkig
genoeg, om het meerendeel der schepelingen vau eenen
gewissen dood te bevrijden en aan zijn boord, te doen
Voelden. Toen de Spanjaarden gered waren , vroeg de
kuiter huunen ivapitein , wat hij zou gedaan hebben »
indien hij overwinnaar geweest ware? VVaarop deze zoo
trotsch als onbezonnen-antwoordde: » Ik had u allen
laten verdrinken !" Dit gezegde maakte de ruiter zoo
toornig, dat hij bevel gaf, de Spanjaarden in zee to •
werpen; doch toen deze om het behoud van hun leven
begonnen te smeeken , was de regtmatige toorn van den
menschlievenden held onmiddelijk bedaard ert hij schonk
hun het leven , parende nu aan zijne pas betoonde dap-
perheid eene navolgenswaardige grootmoedigheid.
Xidtsrlng, i. Door vlijt, grondige kennis en naauwkeurige
pligIsbeLrachting kan men vooniit komen in het
ijeroep , dat men gekozen heeft.
De godvnichtii^e Ctiristen vergeldt het kwaad, dat
zijne vijanden hem gedaan of toegedaciit l.eb-
l>en, nicL inet kvvaäd^ maar nicl iiu.i u el Le
doon.
vur-