Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 7 )
gelellicid zijn bcgraTcn geweest. Gij moet ook , mijno
jeiïgtligo vrienden ! uit het verhaalde niet besluiten ,
dat men , om ecu groot man te worden , zoo als de
ïHJiTEK werd , in zijne jeugd halsbrekende kunsten
moet aanvangen , om aldus ieeds blijken vau moed to
geven ; het is den mcnsch niet geoorloofd , zijn leven
onnoodig en roekeloos te wagen , en velen zouden er
zich welligt niet zoo goed uithelpen , als de ruiter ,
wanneer zij zich moedwillig in gevaar begaven.
Leering, i. Nimmer moet mea zich moedwillig in gevaar
begeven. ' "
2» "Wanneer men zich in gevaarlyk^omsjhaijdigljeden
bevindt, moet men den moed niet ofgeven; maar
zich door heleid en volharding er trachten uit
te helpen.
3. Het gebed ondersteunt de krachten.
YIERBE LES.
De buiter als zeeman.
Hel "was , zoo als wij reeds gezegd hebben , in het
jaar 1618. dat de ruiter voor het eerst naar zee ging.
Hij was vlijtig in het aanleeren van al die kundigheden,
welke Toor den zeeman onontbeerlijk zijn; eu zijne
vlijt werd hierdoor beloond , dat hij van tijd tol tijd
opklom , zoodat hij , in het jaar 1640 , zelf schipper
werd, in welke betrekking hij verscheidene togten deed
naar verschillende deelen der aarde; meestal voor de
Heeren lampsess. In den tijd, dat hij ter koopvaardij
voer, diende hij twee malen het vaderlaud, eerst ia
het jaar 1622 als boogschutter, en iu 1641 als kapitein
Tan een oorlogschip , toen de staten eene vloot uitrust-
ten , om de Portugezen tegen den Koaiug van Spanje
to helpen. In 1643 voer hij weder als koopvaardijschip-
per , en zette dit lot 1651 onafgebroken voort.
Gedurende de vele togten, die bij in dezen lijd deed,
ontwikkelde hij meer en meer zijne bekwaamheden als
zeeman, en ontdekte verscheidene misslagen in de toen
gebruikt wordende zeekaarten , welke door hem verbe-
terd werdeu. Hij gaf toen ook reeds meermalen Jblijken
A k vau