Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 )
alle Toorvallen gelrouw. Hij had cenott natuurlgken af-
keer van den krijg , yoerde den oorlog niel een zacht-
moedig hart, en zocht het lol zijner vijanden, wanneer
die in zijne magt vielen, zoo veel mogelijk te verzach-
ten. Hel vaderland beminde hij opregt en diende het
zonder eigenbaat. De eer van de Slaten des lands
lag hem na aan het hart, en hij kon niet dulden, dat
in zijne tegenwoordigheid iemand dezelve aanrandde.
Bij gelegenheid , dat in eene trekschuit, door een der
aanwezigen, lasterlijke taal tegen de Overheid gevoerd
werd V gebood de ruiter hem te zwijgen , dewijl hij '
als dienaar van den Slaat dit niet wilde of mogt
aanhooren. De man zich aan deze vermaning niet sloo-
rende, gebood de ruiter den schipper, om den laste-
raar aan den wal te zetten; doch deze hierin aarzelende,
pakte onze kloeke zeeman den kwaadspreker aan , en
zette hem , daar zij niet verre van den kant waren,
over boord,
In alles , wat op zijn veel omvattend vak betrekking
had , was hij door en door ervaren, parende met zijne
uitgebreide kennis do grootste kloekmoedigheid en de
schranderste voorzigtigheid u hetwelk in zeven oorlogen,
meer dan veertig gevechten en vijftien groote zeeslagen,
waarvan zeven onder zijn opperbevel, aan vriend eu
vijand gebleken is.
Do roem zijner daden werd ook door vreemde, ja
zelfs vijandelijke volken erkend. Ook zij gaven hem
den ecrvollen titel van den groolslen Admiraal en dea
dappersten, voorzigtigsten en kundigsten zeeman zijner
eeuw. Zeker Engelsch schrijver besluit eene levensschets
Tan DE 'RUITER met deze merkwaardige woorden : » Ia
hot kort, hij was zulk een eerlijk man, zulk een aan-
dachtig en godvruchtig Christen, zulk een stout soldaat,
zulk een wijs en ervaren Generaal, en zulk een trouw
en eerlijk liefhebber van zijn vaderland , dal hij met
regt verdient, Tan de nakomelings(;hap geprezen te wor-
den , als een sieraad zijner eeuw , de voedsterling van
de zeo en het vermaak cn de eer Tan zijn land."
Hij was een man van een sterk ligchaamsgestel, Tan
middelbare lengte , gezel , vlug en arbeidzaam. Zijn
voorhoofd was breed, zijne kleur zeer blozend. In zijne
door-