Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 57 )
groet. Vele aanzienlijke mannen , aan wier hoofd onze
geëerbiedigde Koning was , woonden dil volksfeest bij.
Toen het standbeeld ontdekt werd, zongen veertig ma-
trozen een loflied op den voortreffelijken zeevoogd. Ook
de tweede dag was aan de feestvreugde gewijd. Voor
hel standbeeld waren toonkunstenaars vergaderd, dio
afwisselend muzijk deden hooren.
De namen van vijf ïvehtse* , twee saïïeerts , Joos
de moor , bouwe ewoüts , crij5se cu ewout pieteä
WORST, allen zeehelden , te Fussingen geboren, waren
met lauwerkransen versierd.
Des avonds besloot eene algemeene verlichting het
volksfeest, gevierd ter gedachtenis van eenen man, die
in den nederigsten kring te FU&singen geboren was.
Heering. De ware Christen' onderwerpt zich, in alle om-
standigheden des levens, met gelatenheid aan den
wil zyns hemelschen Vaders,
BESLUIT.
Zoo hebben wij n dan, mijfie jeugdige vrienden ! de
voornaamste daden en lotgevallen geschetst van eenen
man , die acht en vijftig jaren lang de zee heeft be-
varen , en die van de allerlaagste bediening, door zijn©
verdiensten, tol den allerhoogsten rang in hel zeewezen
opklom. Wij willen nu nog eene korte karakterschets
van hem geven, en in eenige weinige regelen tezamen
trekkenalles , wat wij reeds vroeger omtrent zijn ka-
rakter hebben aangemerkt. Nederig was en bleef hij ,
ofschoon hij in grootheid en aanzien steeds hooger klom.
In zijne grootste verhefTing bleef hij dezelfde en schaam-
de zich zijno vorige geringheid niet. Altijd was hij
dankbaar jegens hen, die hem welgedaan hadden, eer-
biedig legen zijne meerderen, beleefd omtrent zijns ge-
lijken, voorkomend en vriendelijk jegens zijne minderen,
door welke deugden hij hel hart won Tan allen, die hem
kenden. Hij was afkeerig van alle hoofsche pracht; toen
hij over vloten van tachtig lol honderd schepen hel be-
vel voerde, on duizuudon van matrozen cu soldaten ou-
D 5 de^