Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 )
toonde, dat hij met Christelijke onderwerping leed, lu
hel gebed aan God en zijnen Verlosser Tond hij ver-
zachting TOor zijne smarten , en troostte zich , als een
echt Christen, met de gedachte aan de folteringen des
Heilands , toen deze Toor het heil der menschheid aaa
het kruis zoo Terschrikkelijk geleden had. » Ueero
jEZüs!" zeide hij meermalen, » Gij hebt gezegd, dat
wij onzo ziel met lijdzaamheid moeten bezitten. Geef
mij, Heere ! heigeen Gij gebiedt; geef mij do lijdzaam-
heid tót eene sterkte mijner ziel, opdat ik mag volstan-
dig blijven tot den einde toe, naardien de lijdzaamheid
toch meer verwint, dan de kracht."
Zes dagen na zijne aankomst in de baai van Sijra-
hise , gaf DE BOiirni , na zulk een bedrijvig en moei-
tevol leven , den geest. Het vaderland ^verloyr in hem
eenen geduchten steun en trouwen dienaar, zijn huis-
gezin eenen braven en liefdevollen echtgenoot eu vader,
zijne scliepelingen eenen vaderlijken bevelhebber, en zijno
talrijke vrienden eenen trouwen vriend. Toen men ia
het vaderland het treurig berigt ontving, was de droef-
heid algemeen. De Slaten-Generaal en de Kollegiëa
ter Admiraliteit lieten aan Mevrouw de briter en hare
kinderen den rouw beklagen , en betuigden , in welk
eeno hooge achting de gedachtenis aan den ontslapene
bij hen stond. De regering der st-ad Amsterdam liet
hetzelfde door haren Pensionaris doen , terwijl de we-
duwe brieven van rouwbeklag ontving van deu Prins
Tan Oranje, do Stalen van Holland en Zeeland,
den Keurvorst van Brandenburg , den Koning vaa
Demmarhen en den Koning van Spanje. Het lijk vaa
den grooten man werd naar het vaderland gevoerd,
en te Hellevoetsliiis door den Schout-bij-Nacht etgel
Dy AciTEB en deszelfs schoonbroeder,.den weleerwaarden
Heer zomeb , afgehaald. Een groot jagt, geheel met
rouw bekleed en met rouwwimpels behangen , door da
Admiralileit van de Maas daartoe afgezonden , ontving
het stolfelijk overschot van den doorluchligen held cn
voorde hetzelve naar Amsterdam. Alle schepen en bat-
terijen te Uellevoelsluis begroetten het lijk, bij het
afvaren van het jagt , met eene menigte eereschoten.
Op deu IGUon Fobruarij van het jaar 1C77 kwam men
D 4 t9