Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 52 )
DE RUITER op zijnon tögt iiaar do Middellandse^ :ee
ondervond. In elke haven, die hij aandeed, wedijverden
de aanzienlijkste mannen, om hem bewijzen van hunnen
eerbied le geven, zelfs vorstelijke personen rekenden het
zich tot eene eer , om bij den zoo algemeen beroemden
Nederlander een bezoek af te leggen, of hem aan hunne
tafel te onthalen. Oen 20slen December kwam onze
vloot bij het eiland Sicilië en de reede van Mdazzo
len anker, ea de vreugde over derzelver aankomst was
aldaar uitermate groot. De ruiter tverd dadelijk door
de voornaamste grooten , die zich daar ophielden , be-
groet. Zelfs werd hij door den onderkoning in persoon
bezocht, die hem alle hoogachting bewees , en toen hij
den volgenden dag een tegenbezoek aan het paleis des
onderkonings aJiegde , werd hij aldaar met de grootste
eerbewijziugen ontvangen.
léeering. De ware grootheid is te verheven, om zich aan de
miskenning of de spotlerny van bekrompene men-
sclien te ergeren,
NEGEN EN TWINTIGSTE LES.
De ruiter gewond, -
Het was eerst op den 5den en 6den Januarij van hel
jaar 1676, loen de rüiter berigt ontving, dat de Fran-
sche vloot in aanlogt was. Onze kloeke zeeheld ging
daarop den vijaud te gemoet , en den 7den kreeg hij
denzelven bij het eiland Salino in het gezigt. Daar do
Franschen met eene sterkere magt , dan die van de
RriTER , even zoowel het gevecht zochten als hij, kwa-
men de \lolen spoedig aan elkander, en een hardnekkig
gevecht nam eenen aanvang. Men streed van beide zij-
den met zulk eene woede , dat de ruiter zelf nader-
hand in eenen brief aan de Staten schreef , dal hij in
geheel zijn leven nimmer scherper strijd had bijgewoond.
Onze Admiraal, die het even gaarne erkende, wanneer
zijne vijanden zich dapper gedroegen, als hij zulks van
zijne onderbevelhebbers getuigde, sprak met hoogen lof
Tan het mannelijk gedrag der Franschen. Beide vloten
waren zeer beschadigd eu hadden een beduidend verlies
a'