Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 51 )
boroomden »e ariTEE. mögt worden opgedragen. Acht«
ticu schepen vau oorlog, zes kleinere, Tier branders
en twee Toorraadschepcn -werden er uitgerust, om aan
het Terzoek van Spanjes Koning te Yoldoen, welke
aannam zijn aandeel in do kosten te dragen, en zijne
zeeraagt bij de onze te Toegen , om gemeenschappelijk
de Franschen, die onrust in zijne Staten stookten-, te
bevecliten. De bbiikr oordeelde , dat deze uitrusling
te gering was, om hiermede de Franschen met een goed
gcTolg te bevechten , daar hij zich van de hulp der
Spanjaarden niet Teel Toorstelde. Zijne bedenking vond
echter geen gehoor, eu een der raadshecren Tan do
Admiraliteit had zelfs de onbeschaamde kleingeestigheid,
om den grijzen held, die in zoo menigen scheepsstrijd
meermalen tegen eenen OTermagtigen Tijand de nitste-
kendste blijken Tan zijn beleid eu zijnen moed had ge-
geTen , toe te Toegen: » Ik hoop niet, Jlijnheer ! dal
gij in uwo oude dagen bang begint te worden !" Deze
laffe uitval, tegen eenen man , aan wien het vaderland
zulk eene dure Terpligting had, werd bescheiden, maar
Tol waardigheid beantwoord: t> Ik begin den moed
niet te laten Tallen; ik heb mijn leTen Toor den Slaat
Teil; maar il^ ben verwonderd , en het doet my leed ,
dat de Heeren de vlag van den Staat zoo Teil hebben
en wagen. De Heeren hebben mij niet te verzoeken ,
maar to gebieden , cn al werd mij gelast, 's lands vlag
op een enkel schip te voeren , ik zou daarmede naar
zee gaan ; waar de Heeren hunne vlag betrouwen , zal
ik niijn leven wagen.''
Ligchaamsongesteldheid was niet vermogend genoeg,
om den naauwgezelten vaderlander terug te houden vaa
datgene, wat hij voor zijnen pligt hield, niettegenstaande
zijne vrienden hem ernstig den togt ontraadden. » Ik
zal dien togt bijwonen ," zeide hij , » al zou men mij
naar het schip dragon." Roerend was het afscheid, dat hij
van zijne bloedverwanten en vrienden naiiij het schoen,
alsof hij een voorgevoel had, hen nimmer te zullen we-
derzien. Na een smartelijk afscheid van gade en ki'iide-
ren, ging hij zwak eu ziekelijk naar boord, en liep dea
16den Augustus 1675 in zee
Menigvuldig waren de blijken ran hoogachting, welke
D 2 BE