Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 )
digen man, die hunne landslieden zoo Taak gctuckligd
had, eenen prächtigen maaltijd, en rerzochten hem uit
naam Tan hunnen Koning ten Triendelijkste, mede naar
Engeland te gaan , om zich daar eenigen tijd aan het
hof op te houden; doch de grijze zeeman stelde zijnen
huisselijken kring op hoogeren prijs, dan het koninklijke
hof. Beleefd bedankte hij root de hem aangebodene
eer , en wilde lierer den tijd , welke hij aan de rust
mogt wijden, in het midden yan zijn huisgezin en zijno
bloedverwanten doorbrengen , dan in het gewoel Tan
het hofleyen. Hij mogt echter niet lang de stille ge-
noegens Tan het huisselijke leven smaken. Spoedig werd
hij wederom aan de zijnen, en wel Toor altijd, ontrukt.
Een togt naar de Middellandsehe zee zou hel einde
Tan zijne roemvolle loopbaan zijn. Hij Terliet den
16den Augustus Tan het jaar 1675 zijn Taderland , om
hetzelve nimmer weer te betreden. Wij willen in eene
Tolgende les , mijne jonge lezers! u de reden, het
merkwaardige en het droeyige einde Tan dezen togt
inededeelen.
Zeen'ng. Voor- noch tegenspoeden in eene gewigtige onder-
neming hangen alleen af van hem, die de onder-
neming uitvoert; maar worden meermalen tegen-
geliouaen of veroorzaakt door omstandigheden , bui-
ten het bereik zijner magt.
ACHT EN TWINTIGSTE LES.
Dk kuitees laatste zeetogf.
Spanje, dat ons land in Troegeren tijd, zoo als
gij uit de geschiedenis weet, zoo Teel bloed en
tranen gekost had , was later, een bondgenoot Tan
ons geworden. HetzelTC was nu in eenen oorlog met
Frankrijk gewikkeld, en de Koning Terzocht onze
Staten , om hem tegen zijne Tijanden met eene oor-
logsTloot in de Middellandsehe zee te ondersteu-
nen ; daarbij Terlangde hij wel bepaald, dat het op-
perbeTel over dezelve aan den, door geheel Europa
be-