Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 40 )

tlnre verpligling helzclre aan de rfitt.r had, die des-
zcll's eer op nieuw zoo luisterrijk had gehandhaafd.
Hij oulving brieven van gelnkwensching en dankbetui-
ging van H. H. Mögenden en van den Prins vau
Oranje. Ieder weidde uit in zijnen lof.
ï^ering. Edele hoedanigheden moet men even zooivel bij
zijne vijanden , als by zijne vrienden erkennen en
regt laten wedervaren.
ZEVEN EN TWINTIGSTE LES.
Togt naar de Westindiën.
Den 19den Februarij van het jaar 1G74 werd tusschen
onze Stalen en Engeland de vrede le fFestmunster
gesloten , en hel scheen, alsof men nn , na zulke ban-
ge, maar levens roemvolle jareu , rust en verademing
zou genieten , en onze brave se riiiteb ook, in zijneu
nu reeds gevorderden ouderdom, eens de stille rust vaa
den huisseiijken kring zou mogen smaken. Rust was ech-
ter den grijzen zeeman nog niet beschoren. Ja zelfs
op zijn eigen voorstel werd door de Stalen goedgevon-
den , eene 'vloot uit te rusten naar de Westindien,
om de Franschen in hunne bezittingen te gaan besto-
ken. Op nieuw zou onze Admiraal dus het gevaar en
den dood te gemoet gaan , om voor zijn vaderland
nuttig te zijn. De logt werd wel ondernomen , docli
met geen gelukkig gevolg. Alle weidenkenden erkenden
echter, dat zulks niet aan he buiteb le wijten was.
Zijne beproefde kunde, zijn wijs beleid en zijn zoo
dikwijls aan den dag gelegde moed leden schipbreuk
op onoverkomelijke hinderpalen. Hij keerde in het va-
derland terug , en werd er met dezelfde hoogachlin«
ontvangen , alsof hij van eene behaalde overwinning
ware terug gekomen. Tol een bewijs, dat onze groote
zeeheld door dezen mislukten togt niet in de algemeene
acliting was gedaald , diene het volgende. Twee aan-
zienlijke Engelschen. de Graven ablijctojt en ossbbt,
welke zich te Jmslerdam bevonden, gaven den waar-
li