Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
der, de ran Trieud en vijand om zyne beminnelijke el-
genschappen hooggeachte spitviccE, was ongelukkig ver-
dronken, terwijl hij zijn ontredderd schip wilde verlaten.
Het geheele eskader zou welligt hij de komst van db
büiter veroverd zijn geworden , indien Prins iiobert
SPRAGCES eskader niet Ier huipe gesneld ware: doch nu
begon er een nieuwe strijd, zoo vreesselijk, dal het was,
alsof do zee in vlam stond. Oorverdoovend was het on-
ophoudelijke gedonder van het geschut, ontzettend het
gejammer der gekwelsten, of het noodgeschrei van hen,
die met de golven worstelden ; de dood waarde overal
rond. Kogels, schroot en splinters velden'tallooze of-
fers; de zee was met overblijfsels van vernielde schepen
als bezaaid. Overal aanschouwde men het beeld der ver-
woesting , en een dikke kruiddamp omhulde de violen
als een digte nev^I, Ten tweeden male zagen de Engel-
schen zich genoodzaakt , om voor Neêrlands dapperen
Vlootvoogd te wijken, en met hunne zwaar geteisterde
schepen naar hunne havens terug te keeren. Wij hadden
in dit vreesselijk , maar voor ons roemvol , gevecht
geen enkel schip verloren ; doch vele dapperen wa-
ren voor het vaderland gesneuveld. J.in de lietbe ,
IZAAK SWEERS, jAif VAK GELDER , de bohuwdzoon vau
DE RUITER ("J , en vele anderen waren gevallen, maar
Teel grooler was hel verlies van den vijand. Twee
zijner schepen waren gezonken en zes of zeven ver-
brand , terwijl hun verlies aan dooden en gekwetsten
Terre weg het onze overtrof. Onze vloot kwam behou-
den tusschen Texel en hel Flie ten anker. Slechls
Tier schepen waren zoodanig beschadigd , dat men de-
zelve moest opzenden , om hersleld te worden. Dank-
baar erkende het op nieuw geredde vaderland , welke
du-
(*) Toen men df, ruïteb oyer het verlies van zijnen zoon
van gelorr beklaagde, eaf hij dit merkwaardige ant\voord ,
v aaruit wij 's mans onderwerping aan den goddelijken wil
2i«^n : » Ik weet, dat diJ de vruchten van den oorlog zijn,
dat ik mij zeiven Gods wil moet onderwerpen en daarin te-
vreden zijn. Heden was het zijne beurt, morgen zal het
misschien'de mijne zijn."