Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I N L E I D J N G.
H
[et is voor eiken Nederlander van hel hoogsie belang,
om nader bekend te zijn met die mannen , welke liet
welzijn eu den bloei des vaderlands door hunne deug-
den , hunne kennis , hun beleid én hunne dapperheid
bevorderd hebben. Daarom »il ik u , jeugdige Neder-
landers ! in deze bladen bekend maken met eenen man.
aan wieu ons geliefd vaderland de grootste verpligling
had. Ik wensc ite u het leven en de daden eens mans
te schetsen, die door zijne «kunde, zijn beleid , zijnen
onbezweken moed en zijne godsvrucht zich zeiven , van
uit den nederigsten stand inliet maatschappelijke leven,
tot den aanzienlijken rang rerhief, van Hollands groot-
sten Admiraal. £k zal trachten, u michiël adkiaixsz.
i)s nüiTER te leeren kennen , als kilndig in zeezaken ,
vol van beleid bij elkft geViglige onderneming, dapper en
onverschrokken, wanneer gevaren hem omringden, eer-
lijk en trouw in zijne handelingen , en , wat vooral
dient opgemerkt te worden, als een man, vervuld met
liefde en eerbied voor God , aan wien hij altijd het
welslagen zijner ondernemingen toeschreef.
Mögt, hetgeen gij lezen zult , u aansporen tot het in*
spannen van uwe krachten en vermogens, om hel voor-
beeld van den grooten man te volgen , ten einde door
deugd, godsvrucht en naauwkeurige pligtsbetrachling. in
den stand, waarin de Voorzienigheid u geplaatst heeft,
sieraden van uw vaderland Ie worden, dan zal hierdoor
een der vurigste wenschen van den schrijver derzelver
vervulling erlangen , cn gij zult ongetwijfeld aan uw
ci"cn geluk voor dit cn het volgende leren arbeiden.
A2 EER-