Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 )
xi)di.rd spragge Toerdeu de Engelschen en de Graaf
b'estrees de Franschen aan. Onze eskaders stonden
onder de berelen van de ruiter , trosip en babhert.
Des morgens Ie half negen nam de strijd een begin en
werd spoedig algemeen. De Franschen namen geen zeer
ernstig deel aan den strijd, en werden door baäkert uit
het gerecht gedreven; doch des te hardnekkiger werd
er door de Engelschen gestreden. Prins roseïvt en
spRAGGE , getrouw door de hunnen bijgestaan , zochteu
den roem der Engelsche wapenen wel op te houden ;
maar zy haddeu helden tegen over zich, die, gloeijende
van liefde voor het vaderland en de eer der Holland-
sche vlag , met verbittering streden tegen den vijaud
van onzen handel en van onze welvaart Het geschut
werd op onze schepen met zulk eene verbazende vlug-
heid bediend , dat men bijkans drie schoten deed tegen
de vijand één. Het gedonder van hetzelve weergalmde
door geheel Noordhollaud. Angst eu schrik maakten
zich van aëe inwoners meester. Zij vereenigden zich ia
de kerken, om den zegen des Allerhoogsten af te smee-
ken bij eenen strijd, welke op onze kust gestreden werd,
eu waarvan het geluid hen vreesselijk in de ooreu dreun-
de. Innig werd er gebeden voor echtgenooten , va<lers
en kinderen, eu voor het dierbaar vaderland. Bajt-
KERT , welke do vlugtende Franschen te vergeefs had
Tervolgd , keerde terug, om zich met de ruiter tegen
Prins robert te vereenigeu, terwijl tromp legen sprac-
ge streed. Met deze vereenigde magt vielen zij uu vaa
alle kanten op Prins robert aan, ea vuurden zoa
Treesselijk op hem, dat hij , niet langer hiertegen be-
stand zijnde , afdeinsde.
Zij vervolgden hem tot twee ure in den namiddag, en
hadden tromp geheel uit hel gezigl verloren, doch hoo-
rende, dat er schrikkelijk aan de zijde , waar hij zich
bevond , gescholen werd, hielden zij hel naar dien
kant, om hem bij Ie staan. Prins rorert wendde nu
ook , en zeilde in dezelfde ri^ting als de ruiter , blij-
vende echter buiten het bereik van ons geschut Dap-
per streed tromp nog altijd voort, en had den Engel-
schen reeds niet weinig nadeel toegobragt. Hun aanvoer-
der»