Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 46 )
Ifederlandsche Tloot dadelijk op het lijf Tvas gevallen;
doch hij scheen Teeleer het gevecht te ontwijken. Da
BviTEK oordeelde , dat dit vreemd gedrag des vijands
niets anders, dan eene ki ijgslist was , om de Holland-
sche schepen van de vaderlandsche kust le verwijderen,
ten einde hierdoor de voorgenomene landing gemakkelij-
ker te kunnen uitvoeren. Hij besloot daarom op do
ankerplaats le blijven cn aldaar den vijand af le wach-
ten. In het begin van Augustus vertoonde deze zich
Toor den Hollandschen wal , eu van deu 2den tot den
6den kruiste hij van Texel lol de Maas gedurig langs
onze kusten heen eu weder. Deze stoutheid van eenen
Tijand, dien men lot tweemaal toe uit zee gejaagd had,
konden de Nederlanders niet dulden. Er werd besloten,
de ankers to ligten, eu op den 7deu Augustus ging men
onder zeil. De vijaud dit ziende.'verwijderde zich. en
/7tot den 19den was het een gedurig heen en wederzeilen
' ■ en ten anker gaan. terwijl men van beide kanten niets
l i deed , dan elkander gadeslaan. Op den 20sten kreeg
men , omstreeks tien ure des morgens , den vijand in
het oog ; doch deze schepa nog geenen lust lot het ge-
Techt te hebben, niettegenstaande hij het voordeel van
den wind had. De 21sten was de buiteb met het
aanbreken van den dag in het gezigt van de Noord-
hollandsche kust, tusschen Petten en Kamperduin,
leer digt onder den wal. De vijand lag lijwaarts Tan
onze Tloot, welk groot Toordeel be bbiteb zich Ter-
Tvorven had , door het zeer kort bij onze kust laugs le
houden. Nu deed onze groote zeeheld sein, om op deu
Tijand aan te vallen. In het gezigt der bewoners van
Noordholland ontstond een gevecht, dal oader de vrees-
selijkste mag gerekend ivorden , welke cr door de Ne-
derlanders legen eeueu overmagtigeu vijand geleverd zijn.
ZES EN TWINTIGSTE LES.
Tzrvolg.
De Tyandelijke tIooI was, even als de onze, in drie
eskaders verdeeld. De Admiraals Prins bobsbi cn
SDD-

■ nt—" imii iTi-«-iiiinTi