Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( « )
Admiraal tboxf ter maaltijd waren , werd er , terwijl
dezelve nog niet was afgeloopen , sein gedaan, dat de
Tijand in aanlogt was. Ieder begaf zich dadelijk op
zijnen post; beyelhebbers en matrozen, allen waren toI
moed, allen baden om den bijstand des hemels in den
aanstaanden strijd: het Toorbeeld Tan den edelen bevel-
hebber werkte weldadig op allen. De büiter toch had
nog nimmer iets gewigtigs ondernomen , zonder Tooraf
den zegen des hemels af te smeeken.
Het was op den öden Junij, dat de twee Tijandelijke
zeemagten tegenover elkander kwamen. De Fransche
en Engelsche vloot was veel sterker dan de onze, tel-
lende omtrent honderd en vijftig zeilen, terwijl 'slands
vloot slechts nit honderd zeilen bestond. Hoe aanmer-
kelijk 's vijands overmagt ook wezen mogt, benam dit
den Nederlanders echter den moed niel; het vertrouwea
op hunnen bevelhebber, die hen reeds zoo dikwijls ter
overwinning geleid had , was zoo groot , dat zij 's vij-
ands overm-igt niet telden. De brave Admiraal bad in
stille Godsvrucht , om de ondersteuning v.m zijnen he-
melschen Vader. «
Beide vloten waren in drie eskaders verdeeld, wordende
de onzen door de ruiter , baxkert en tromp aange-
voerd. Spoedig , nadat de vloten aan elkander waren
gekomen , werd de strijd hevig en algemeen. De büi-
ter en ba5kekt bragten de Engelschen aan het wij-*
ken , en daar zij hel voordeel van den wind hadden ,
•was cr groole kans, om de Engelschen geheel le ver-
slaan , toen be büiter ontdekte , dat tbomp zeer in
het naauw zat. In plaats nu van het voordeel, dat hij
reeds op den vijand behaald had , te vervolgen , snelde
hij dadelijk tromp ter hulp, zeggende; » Wat het
zwaarste is , moet het zwaarste wegen; het is beter
vrienden te helpen , dan vijanden te deren." Tromp
liende , dat de ariter hem kwam helpen, riep ver-
heugd uil: » Mannen ! daar is bestevaar , die ons
komt bij springen. Ik zal hem ook niet verlaten, zoo
lang ik .-idem kan scheppen." Spoedig bleek het nu
ook , dat tromp zich niet misrekend had. De büiteb
maakte ruim baan , waardoor de Nederlandsche vloot
zich
^mm- T