Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41 )
wensclile den volgenden dag het gevecht te hervatten,
do vijand, wiens verlies aanmerkelijk was, scheen hiertoe
geenen lust te hebben; maar keerde naar de Engelsche
kust terug , terwijl de onzen naar de Zeeuwsche stran-
den stevenden en aldaar ten anker gingen. De miiTEa
had iu dit zeegeïecht wederom zuo veel moed en beleid
aan den dag gelegd , dat zelfs vijanden zijnen lof ver-
kondigden. Een Luitenant vau den Admiraal aiokti-
GüE , die, na het verbranden van deszelfs schip, bij
DE nuiTEB aan boord was gebragt , riep vol verwonde-
ring uil: » Is dat een Admiraal? Üet is eeu Ad-
miraal , een Kapitein , een stuurman, een matroos, een
soldaat: die man is dat alles te gelijk; het is een ou-
Tejgelijkelyke held!"
Lecring^ Het is een onschatbaar geluk voor een land, wan-
neer de booaheid zich vereenigt, om hetzelve ten
val te brengen , dal er alsdan mannen in hetzelve
gevonden worden, die beleid, kunde, moed, ver-
trouwen en vaderlandsliefde bezitten, om de aan-
slagen der boozen te verydelen.
DRIE EN TWINTIGSTE LES.
Eerste zeeslag iu 1673.
De Engelschen werden, iu den verderen loop van het
jaar 1672 , door menigvuldige stormen verhinderd , om
weder zee to kiezen , en onze kusten te verontrnsten.
Er viel dus verder niets van belang voor; doch het vol-
jende jaar moest wederom blijken dragen van Neder-
andsche dapperheid en liefde voor het vaderland , ook
zou hiïtzelve den reeds verworven roem van onzen
de nuiTEii nog meer verhoogen. Andermaal hadden de
Engelschen eu Franschen zich vereenigd , om olis te
bestrijden , en zich van de heerschappij der zee weder
meester te maken. Op den 25sten Wei ontving men het
berijjt, dat zich de vereenigde Engelsche en Fransche
Vloten bij het eiland Wight verzamelden, en meer dan
honderd oorlogschepen sterk waren Op den Isten Ju-
ny > toeu ouze voornaamste scheepsbevelhebbers bij dea
C 5 Ad-