Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( SS )
Betre door schepen en batterijen beschermd iverd , cn
baande TOor zich en do andere schepen den weg , om
de rivier hooger op te zeilen. Weldra had men het fort
Sheerness , op het eiland Chape^j , aan den hoek der
rivier gelegen, bemagligd, en hetzelve van allen krijgs-
Toorraad en schedpsbonwstolfen beroofd , welke buit op
■vier a vijf tonnen gouds geschat werd. De vijandelijke
schepen , welke hun heil niet in de vlugt konden zoe-
ken, werden genomen of verbrand, en meermalen werd
de moed der Nederlanders tol geestdrift opgewonden ,
wanneer zij een vaderlandsch schip herkendwn , dat de
Ëngelschen ons ontnomen eu tot hunne dienst ingerigt
hadden.
Als zegeteeken der stoute onderneming, aag men spoe-
dig op onze stroomen het veroverde trotsche linieschip ,
de Royal Charles, welks spiegel nog te Jleiterdam
tol een voortdurend aandenken van dien heldhaftigen togt
bewaard wordt, lïet verlies der Engelschen was aanmer-
kelijk, twaalf schepen hadden zij in de rivier laten zin-
ken , om den doortogt te verhinderen , terwijl acht van
hunne beste schepen veroverd of verbrand waren. De
schrik was in Engeland algemeen ; men vreesde het
ergste. De Hertog vau York en de Admiraal moitk
moesten , aan deu oever staande , het aanzien , hoe de
Nederlanders hunne schepen wegnamen of vernielden.
Twee maanden hield men niet alleen de 7'ee»zs,maar
ook de voornaamste Engelsclie havens bezet, zoodat er
niets uit of in kon, totdat eindelijk het berigt van den
te Breda gesloten vrede onze vloten naar hel vaderland
deed terugkeeren. De büiter werd overal met het
grootste eerbewijs ontvangen. Do Staten vereerden hem
eenen gouden kop, waarop do roemvolle togt was afge-
beeld. Hij rustte nu eenigen tijd van do doorgestane
gevaren en vermoeijenissen uit. Hel werd hem vergund,
tpt het jaar 1671 , te ui^nsierdam , in het midden van
zyn gezin, de genoegens van hel huisselijk leven te
genieten.
Leering. Eene stoute onderneming, doop IcuncHge en moe-
dige mannen geleirl , lieofl voor het welz^n van
eeu geheel lauii meermalen de schoonste gevolgeii
opgeleverd.
TWEE