Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35 )
altijd hopende « dat het Zceuwsche eskader ter zijnoc
ondersteuning zou opdagen; doch dit gebeurde niet*
In deu avond kwam hij bij hetzelve aan, cn nu vernam
hij de oorzaak van het wijken der Zeeuwsche eu Yrie-
sehe schepen. De bevelhebbers dezer afdeelingen van
Me vloot, de Admiraals jam evebtses eu tjeuk hidde^s
i)e vaiES , waren gesneuveld. Dit had ziilk eene ver-
slagenheid in beide eskaders verwekt, dal men, te meer
daa^' het volk op verscheidene schepen begon te muiten,
do vJugt genomen had.
lécèring. Het is eene grievende teleurstelling, wUuneer men
meent verlaten le zijn door diegenen, aan wier
trouw men niet twijfelde; doch hel is hoogst aan-
genaam voor het gevoel, wanneer men naderhand
ontwaart^ dal zij de^e verdenking niet verdjeudeu*
TWINTIGSTE LES.
Vervolgd
De invallende nacht deed het gevecht eindigen; doch
DE RüiTEß maakte zich denzelven ten nutte, om de ge-
ledene schade, zoo veel hem doenlijk was, te herstellen,
daar een gevecht op den volgenden dag hem onvermij-
delijk toescheen, en zulks was ook maar al te waar;
want naauwelijks was de dag aangebroken, of onze zee-
held zag zich aan alle kanten door vijandelijke schepen
omringd. Men scheen het weder bepaald op zijn schip
gemunt te hebben. De Engelsche Admiraal aiomk streel-
de zich welligl reeds met de hoop, dat hij den algemeen
bewonderden de ruiter , wiens naam overal met eer-
bied genoemd werd , als een gevangene in Engeland
zou brengen ; cn hij stelde alles in het werk , om zich
van diens schip meester te maken, hetzelve reddeloos to
schieten of te verbranden. Doch de Voorzienigheid
waakte over de roiter , en wilde niet gedoogen , dat
Nederland dcszelfs groolslen steun in dien bangen tijd
zou verliezen. Do magt van den onverschrokken zeeheld
was gering , in tegenstelling van die des vijands, zoo-
dat hij zich genoopt zag, den Engelschen de zee ruim to
laten. Moedeloos ca vol spijt zeidc liij tegen den Vice-
C 2 Ad-