Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 34 )
taal elk hunner op, om den reeds rerkrogen roem door
Ternieuwde blijken hunner dapperheid nog te rerhoogen,
en overlegde met hen, wat men tot heil des vaderlands
te doen had- Den 3den Augustus , tegen den avond ,
kwamen de beide vloten in elkanders nabijheid ten an-
ker, en ieder zag tegen den volgenden dag eenon zwa-
ren strijd te ge moet.
De toebereidselen, welke in dit vooruitzigt gemaakt
werden , waren ook niet to vergeefs. JWen geraakte des
anderen daags met den vijand slaags; doch deze strijd
viel ongelukkig voor ons uit, ea wij hadden het verlies
te betreuren van vele brave bevelhebbers. De groote
DE RDiTER, hoczecr hij het meermalen zeer bang had ,
en niet anders dan eenea gewissen dood voor oogen
zag, werd echter tot aller vreugde gespaard. Bepaald
schenen de Engelschen het op hem gemunt te hebben ,
en deden al, wat mogelijk was, om zich meesier te
maken van het schip , aan welks boord zich onze Ad-
miraal bevond; een bewijs , hoezeer men hem vreesde.
Meer dan eens was-hij door vijandelijke schepen zooda-
nig omringd, dat hij geene uitkomst zag; doch zijn moed
en zijn vertrouwen op God verlieten hem niet, of als
het gevaar al te nijpend was, slechts voor een oogen-
blik. ^Meer dan eens werd hij grievend teleurgesteld,
wanneer hij zich door do zijnen verlaten zag ; vooral ,
toen hij het Zeeuwsche en Vriesche eskader, onder be-
tel van jair ïvertse5 , de vlugt zag nemen. Den dap-
peren £VEnTSE5, die zoo vele blijken van zijne kloekmoe-
digheid gegeven had, en die onzen held immer zoo ge-
trouw had bygestaan, nu in den hoogsten nood hem te
zien verlaten, dit was voor de aiiiten onbegrijpelijk
en viel hem hard. llij was verontwaardigd over deze
schijnbare lafhartigheid, waardoor hij in het uiterste ge-
vaar werd gebragt; want toen mosk de voorhoede der
Nederlanders de vlugt zag nemen, viel hij met vernieuwde
woede op de ruiter aan , die slechts weinige en nog
zeer gehavende schepen bij zich had. Hoezeer door vele
Tyanden tegelijk besprongen , verloor hij echter zijno
bedaardheid en zijnen standvastigon moed niet. Tegea
de geweldige overmagt het niet langer kunnende uithou-
den, week hij langzaam en al strijdende achtciuit, nog
al-