Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 33 )
NEGENTIENDE LES.
Zeeslag op den hden ^ngvstvs»
De ri'Iter bleef den naclil na hel gevecht nog in zee;
maar toen men des anderen daags geene vijandelijke
schepen in het gczigt kon krijgen , en liiernit bleek ,
dat zij de zee geiuimd Jiadden, zeilde onze dappere AJ-
niiraal naar de IVidingen , waar hij unel zijne vloot 4
zestig schepen sterk , behouden aankwam-. De naam
van dk büiter was op aller lippen ; zijn roem klonk
door het geheele' vaderland , en ook buitenslands werd
dezelve wijd en zijd verbreid, lïij we^d^^llet de gróótster
eerbewijzen door de afgevaardigden van de Stalen Mid^
delhurg begroet, en benevens zijne voornaamste oiïicie-
ren ter maaltyd genoodigd, doch hoeveel eer men hem
ook bewees, de brave man bleef onder dit alles nederig,
en hoe hoog zijn aanzien ook mögt stijgen, altijd herin-
nerde hij zich gaarne zijne geringe afkomst- Meermalen
toonde hij , dal hel hem genoegen verschafte , hierover
te spreken. Van zijne roemvolle daden sprak hy min-
der gaarne , en wanneer dit al eens gebeurde , Tergat
hij nimmer, om God de eere te geven van het welge-
lukken zijner pogingen.
De oorlog werd, ondanks de behaalde overwinning*
voortgezet. Bijna dag en nacht was men op oaze vloot
werkzaam , om alles te herstellen , ten einöle zoo spoe-
dig mogelijk wederom zee te kunnen kiezen. De ijver,
waarmede gewerkt werd , was zoo groot, dat de Luite-
nant-Admiraal reeds den 4don Julij in staat was , om %
mei negen en vijftig schepen in zee te loopen, welk ge-
tal tol honderd achttien a.ingroeide. Men had hel stoute
plan gevormd, om mol deze vloot de Engelschen in hun-
ne eigene havens aan te vallen en de rivier van Zo?^-
den op te zeilen. Zeker zou men dit voornemen uitge-
voerd hebben, indien men bekwame loodsen had kunnea
vinden , om de vloot de rivier op te brengen.
9p den 29sten Julij verlieten de Engelschen hunne
havens en braglen eene geduchte oorlogsvloot bijeen.
De ruiter liet nu allo Hootdofiicieren en Kapileinen
aan zijn boord tomen, cn wekte door zijne krachli-jo
C taul
-J