Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 32 )
len roor den Tierden zeeslag, welke Lot ruimen der 2oe
Toor een Tan beiden moest len geyolge hebben, ett
vaaruit het blijken zou , of Nederland of Engeland
zegepraalde. Aan het einde Tan den vierden dag werd
ook het pleit voldongen. Nadat men den ganschen dag
gestreden had, en beide vloten hierdoor ontzettend had-
den geleden, was echter de overwinning onzeker geble-
ven ; maar laat in den namiddag besloot db bciibr ,
nog eene poging te doen, om een einde te maken aan
den ontzettenden strijd. Hij gaf bevel, om op een be-
paald sein van allo kanten te gelyk aan te vallen en dö
vijandelijke schepen le enteren. Nu werd het gevecht
allerverschrikkelijkst; duizende kanonnen braakten dood
en vernieling. Twee aanzienlijke Fransche Heeren, de
Prins db m05ac0 en de Graaf de guiche , die als vrij-
willigers bij db briteh aan booid waren, verklaarden,
nimmer een denkbeeld gehad te hebben van de ijsselijk-
heden , die hun bij deze gelegenheid omringden , ea
•welke die eener veldslag zeer verre overtroffen.
De Engelschen kregen de nederlaag, en moesten wel-
dra hun behoud in de vlugt zoeken. De Nederlanders,
hierdoor nog meer aangemoedigd , vervolgden den vij-
and , en zouden hem nog meer geteisterd hebben , in-
dien er des avonds , omstreeks zeven ure , niet eeno
dikke mist ware opgekomen , welke de vlugt der En-
gelschen begunstigde. Spoedig kon men geene scheeps-
lengte van zich afzien, eu daar het hierdoor te gevaar-
lijk werd , den vijand verder te vervolgen , deed db
xiiitba de gewone seinschoten , om de vloot te verza-
melen. Aanzienlijk was het verlies, dat de Engelschen
in dezen slag geleden hadden. Zij verloren niet minder
dan drie en twintig schepen, waarvan er zeventien ver-
brand en in den grond geschoten waren. Zes waren er
Teroverd, die in onze havens als zegeleekens werden op-
gebragt , J^rwijl deze roemruchtige zeeslag ons slechts
vier schepen kostte , welke in brand waren geraakt;
doch het verlies van volk was aan beide zijden be-
langrijk.
I.eering. Nimmer moet nten het aan hulp laten ontbreken,
daar, waar men lielpen kan.
NE-
l