Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tcns moest Toeren , om hersteld Ie worden . kon mea
hel gevecht maar met ruim vijftig scliepen hervatten.
De Engelscho tIooI was niet Teel sterker , eu weldra
waren do beide Tloten gereed, om den strijd weder aan
te vangen , en met niet minder kloekmoedigheid , dan
op den eersten dag , om de overwinning te kampen.
Tot aan den middag vocht men, op eenigen afstand vau
elkander, niet zonder wederzijds veel scliade te veroor-
zaken. De eiritefi begon zulks te verTelen; hij wilde
de Eugelsche meer van nabij bestrijden en naderde daar-
om hunne vloot. Nu hoorde hij, dat er.in het midden
Tan dezelve vreesselijk werd geschoten; hrj besloot hier-
uit, dal sommige onzer schepen door de Ëngelschen om-
singeld waren. Hij boorde tusschen de vijandelijke sche-
pen door, om zulks to onderzoeken, en weldra bleek
net, dat de dappere c. tromp met nog vier schepen ,
door deu vijand ingesloten was, welke alle moeite aan-
wendde , om hem met eene groote OTermagt geheel te
Ternielen. Geweldig sloeg onze held er nu door , en
ïromp ziende, dat bestevaar , zoo als de rüiter meer-
malen door de vlotelingen werd genoemd, tot zijn ont-
zet naderde, verkreeg hierdoor nieuwen moed. Weldra
zagen do Engelschen het eene schip van hen na het
andere to gronde gaan ; zeven verloren zy er op deze
wijze , terwijl t^Io anderen geheel reddeloos de wijk
naar de Engelsclie havens moesten nemen.
Op den derden dag, zijnde Pinkster, werd het ge-
Techt andermaal hervat. Een der schoonste Eugelsche
schepen , gevoerd door den Amiraal asque , werd door
do onzen genomen en in brand gestoken eu vloog, toen
het vuur het kruid bereikte, met een ontzettend geknal
in de Incht. Dit gebeurde juist op denzelfden dag, maar
een jaar later, op welken wassejaar ta.t obuau met
zijn schip in do lucht gesprongen was. Deu Admiraal ea
de overige schepelingen had men krijgsgevangen gemaakt*
De strijd werd op dezen dag nog niet heslist. Do
Engelschen kregen eene versterking van vijf en twintig
schepen , onder bevel van Prins hobkut , en men kon
dus niet anders te gemoet zien , of hel gevecht zou des
anderen daags weder hervat worden. De nacht werd
dan ook vau weerszijden doorgebragt met toebereidse-
len