Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 30 )
de gemoedcreK tot toorn tegen den rijand op, en deden
ieder levendig beselfen, welk lot hem te wachten stond,
indien hij in 's vijaiids handen viel. Do moed werd,
zoo mogelijk, hierdoor nog meer aangewakkerd, cn ieder
had besloten , om dapper te strijden.
Heeds op den eersten dag van het gevecht werd den
Engelschen veel nadeel toegebragt; zij verloren ver-
scheidene schepen. Wij verloren er slechts twee , die
in brand geraakten ; maar moesten bij het einde van
den strgd het verlies betreuren van den Luitenant-
Admiraal EVEETSEir. Des avonds ten tien ure nam
het gevecht een einde , en de vloten werden door do
duisternis van elkander gescheiden. Met groote kloek-
moedigheid was er, zoowel door de Engelschen, als
door de onzen gestreden. Van beide zijden kostte het
velen menschen het leven; de wederzij dsche vloten ver-
toonden het beeld der verwoesting. Ontredderde boor-
den, gcbrokene masten cn strengen, en aan flarden ge-
schoten zeilen dienden tot een sprekend bewijs, dat
hot gevecht h.irdnekkig geweest was.
In den nacht kwamen' de verstrooide schepen weder
bij elkander; men herstelde, wat te herstellen was, om
op den volgenden dag het gevecht met vernieuwde kracht
te hervatten.
'Leering. Hij, die doordrongen is van het gevoel van afhan-
kelijklieid van het hoogste Wezen, bouwt niet
op eigene kracliten; maar smeekt om de hulp van
Hem j die al onze lotgevallen bestuurt en regelt.
ACHTTIENDE LES,
Vervolg.
Naauwelijks was de tweede dag aangebroken, of de
KUITER liet de bevelhebbers der bijzondere schepen bij
zich aan boord seinen, om te vernemen, hoe hunne bo-
dems gesteld waren , en tevens , om hen op nieuw tot
moedig strijden aan te manen.
Daar er op den eersten dag vele schepen zoo redde-
loos geschoten waren , dat men dezelve naar onze ha-
vens