Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 29 )
Tan IGGÖ door onze Stalen gemaakt werden, ora Enge-'
land de heerschappij ter zee te belwislen. Eeno aan-
zienlijke tIooI werd er uitgerust, die geheel aan hel
wijs beleid en de beproefde dapperheid en kunde van
DE BUiTEa werd toevertrouwd In het Torige jaar had
hij, als gewoonlijk, te rade moeien gaan mei drie gevol-
magtigden van de Slaten ; doch nu voerde hij,alsLui-
lenant-Admiraal-Generaal, een onbepaald gezag.
Yan do zijde der Engelschen maakte men niet min-
der voortgang met het uitrusten eener geduchte zeemagt,
en tegen het einde dor maand Mei liep hunne vloot, over
welke Frins eobert en de Admiraal möjïk hel bcvèl
hadden, in zee; dezelve bestond uit een eu tachtig sche-
pen , gewapend met 4 4G0 stukken kanon en bemand
met 21,085 koppen. De Nederlandsche vloot, onder
hel opperbevel van onzen de bviter, stak op don Islett
Junij en de twee daaiop volgende dagen in zee, en be-
stond uit een en negentig schepen, gewapend met 4,71&
stukken geschut en bemand met 20,46^koppen.
Deze twee ontzaggelijke vloten kwamen op den llden
Junij, des morgens ton negen ure, in elkanders gczigt.
Ten elf ure zag men de Eugelsche vloot naderen, en mi
werd, volgens de prijsselijke gewoonte der voorvaderen
en van den godsdienstigen en viK)men de rüiter , het
gebod gedaan. Nadat men de hulp en ondersteuning
van den Almaglige had afgesmeekt, werd ieder tot het
betrachten van zijnen pligl aangemaand en hel gevecht
begon, Vreesselijfc was de strijd, welke er nu gestreden
werd. Yier dagen kampte men om de overwinning, en
de Engelschen moesten ondervinden, dat zij nu eenen
man tegen over zich hadden , die iu schrander beleid ,
onbezweken moed en gloei;'^nden ijver, voor decor van
do vadcrlandsche vlag en hot welzijn van Nederland ,
zijns gelijke niet had.
Woedend werd er aan beide zijden gevöchlen , maar
vooral aan de onze. De ruiter had honderd vijflig ma-
trozen , die in Engeland krijgsgevangen geweest wa-
ren , ov^r" de geheele vloot verdeeld. Deze menschen
verhaaldfen hunnen scheepsgezellen , hoe hard men hen
behandeld had, en hoe ondragelijk hun lol in de Eugel-
sche gevangeuissca geweest wasi /ij wekten hierdoor
de