Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 26 )
naar do kust van G^miea t« stevenen, en nldaar to
/ trachten , den Engelschen Imanen geroofdcn buit we-
der te ontnemen. YoortreiFolijk kweet onze held zich
Tan zijnen last. Op den 2den Januarij 1665 ter be-
stemde plaatse aangekomen, tastte hij het kasteel ff^it-
»en of Takorarij aan, en nam hetzelve stormender-
hand in. Een zijner matrozen rukte de Engelsche
Tlag naar beneden , terwijl een ander de Hollandsche
ophaalde. Ruim eene maand later maakte men zich op
dezelfde wijze meester van de sterkte Komantijn.
Met hoe vele moeijelijkheden de koitek hier ook te
kampen had , gelukte het hem echter, om aan de Ter-
■wachting der Staten te Toldoen, en met een gering Ter-
lies Tan Tolk had hij alles den Engelschen weder ont-
weldigd , wat zij ons ontroofd hadden,
!Na op alles behoorlijk orde gesteld , en bezetting in
de heroverde sterkten gelegd te hebben , keerde hij
naar het vaderland terug, waar hij beliouden aankwam,
\ zonder een enkel schip verloren te hebben , terwijl hij
] Tier en dertig rijkgeladene bodems veroverd had.
Op dezen terngtogt had de kuiter eene bijzondere
ontmoetiug. De Schout-bij-Nacht vaï dbe zaai , die
onder hem diende, op zekeren dag op het eiland Coe-
ree aao land komende, werd door eenen bejaarden Ne-
ger in Trij goed Uollandsch aangesproken. De Neger
Troeg, wie het bevel over de Nederlandsche vloot Toer-
* de. Va5 deb zAAit antwoordde , » dat de bevelhebber
UIOHIEL adeiaabsz. BE KUITE» heette." » AllCHIEI. !"
hernam de Neger , » het is vijf of zes en veertig jaren
geleden, dat ik te Flissingen een' bootsmansjongen
. gekend heb, die ook zoo heette." Toen tak der
ZAA5 hem verzekerde, dat dit dezelfde was, had
do Neger geeue woonlen genoeg, om zijue verwondering
uit Ie drukken, en verlangde hartelijk,om zijnen ouden
kennis te zien. De Schout-bij-Nacht nam hem mede
naar boord en stelde liem aan onzen Admiraal voor ,
welke den Neger niet alleen minz.iam ontving, maar hem
ook een geschenk deed van kleederen cn andere dingen,
^ waiirmede de zesliiyarige zwarte niet weinig in zijnen
schik was. De rvitem geeft ous hier wederom een tref-
fend voorbeeld vaa zijne nederigheid; immers, hij schaam-
de