Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 24 )
of hem wachtten reeds weder nieuwe werkzaamheden.
Men had de bekwaamheid, den ijver en den moed van
onzen held te zeer leeren kennen, om hem eenolangda-
rige rust te laten genieten. Overal, waar onze handel
bedreigd werd, of waar de eer der Hollandsche vlag
moest worden gehandhaafd , werd de ruiter door de
Staten heen gezonden. In Mei van het jaar 1661
werd hij leeds weder naar de Middellaudsche zee uit-
gerust , om de Algerijnen en andere Turksche zeeroo-
Ters in bedwang te houden , en voor de veiligheid van
onze koopvaardijschepen in die zee te waken. Als ge-
woonlijk kweet hij zich met naauwgezetheid van dezen
last, en dewijl zijn naam reeds overal met roem bekend
was, werd hij in elke bevriende haven met de grootste
eer en onderscheiding ontvangen , terwijl hij tevens de
schrik der zeeroovers was. Spoedig noodzaakte hij die
van Algiers tot het sluiten van eenen wapenstilstand,
cn even sp/iedig dwong hij hen tot het maken van vre-
de ; doch dit vredesverdrK.g werd door de Tiirken slechts
zoo lang geëerbiedigd , als de ruiter zich in de Mtd-
dellwtdsche zee bevond; want, nadat hij in April vaa
het jaar 1663 van dezeu togt in het vaderland was te-
ruggekeerd , duurde het niet lang , of er kwamen we-
derom geweldige klagten in van vernieuwde zeerooverijen.
De ruiter werd daarom een jaar daarna andermaal
heen gezonden, om deze zeeschuimers te tuchtigen. Op
dezen togt werd onze Admiraal door zulk eene hevige
ziekte aangetast, dat men aan zijne opkomst wanhoopte.
Dij deze gelegenheid gaf hij de treffendste proeve vaa
zijne naauwgezetheid in het betrachten van zijnen pli«t.
Hoezeer ook door ligchaamssrnart gefolterd , vergal h'y ,
ivanneer hij slechts ecu lijdelijk oogenblik had , de be-
langen der vloot niet; maar liet zich van alles naauw-
keurig ondcrrigten en gaf de noodige bevelen. Vertrou-
wende op de Voorzienigheid , vervolgde hij , hoe ziek
ook, toch zijne reis. Tol vreugde Tan al de vlotelingen,
die hem als eenen vader beminden , herstelde de brave
man , en hij was spoedig weder in slaat , om al zijne
•werkzaamheden waar Ie nemen. Op deze reis, waarop
de ruiter andermaal de zeeroovers eerbied en ontza»
Toor onze Tiag inboezemde, had er een Toorval plaats,
waar-