Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 22 )
oorzaak, dat onzo Slalcn, in hel jaar 1659, eene
Tan veertig schepen naar dis Oostzee zonden, om aan
dien oorlog een einde te maken.
Nadat er vau onze zijde allo pogingen tol bemiddeling
waren aangewend, besloot men, de Zweden door kracht
Tan wapenen te dwingen. De riool stond onder het opper-
bevel van den Luitenant-Admiraal wassehaak. Heer v.*in
opdam , doch dit gezag was tevens aan de buiter opge-
dragen, indien de Heer van opdam door het een of ander
toeval buiten staat mogt geraken, om zijne dienst waar
Ie nemen. Üp dezen togt gaf de büitek wederom de
schoonste proeven van dapperheid cn beleid. Vierduizend
soldaten, die lol versterking van het Deensche leger door
onze Stalen waren gezonden , werden in de beste orde
ontscheept. Digi bij de stad Nijhm^g geraakten de le-
geis aan elkander, en de Zweden kregen de nederlaag,
zoodat zij hun behoud in de vlugt zoeken, en zich bin-
nen de stad ^ijborg redden moesten. Toen de ruiter
hiervan berigt kreeg, besloot hg de stad met zijne sche-
pen aan te tasten , om daardoor de Zweden te noodza-
ken, hun toovlugtsoord te verlaten. Hij zeilde mei zijne
vloot zoo na mogelijk aan de stad, en begon dezelvo
zoo hevig to bcschieten, dat angst cn schrik zich van
de bewoners cn do bczelling meester maakten. Naauwe-
lijks was er een uur verloopen , of de Zweden zonden
een' trompetter, met het verzoek , dal de rtiter het
Tiinr zou staken en met hen in onderhandeling treden.
Het antwoord hierop was , » dat de bezetting zich op
genade of ongenade moest overgeven , of dat men de
stad lot eenen puinhoop zou schieten.'* Hierop liet de
buiter nu wel met vuren ophouden; doch toen men in
de stad te lang aarzelde met hel antwoord , begon hij
op nieuw met zulk eene kracht hen tot de overgave
aan te manen , dat de Zweden de stad in allerijl ver-
lieten.
De overwinning was volkomen; het beste gedcello
vau het Zweedsche leger was gesneuveld of gevangen
genomen , terwijl het verlies a.TU de zijde der bondge-
nooten zeer gering was. Do Koning van Bencruarkeit
bedankte iu eenen brief do Staten voor hunnen bijstand,
en \erklnardo. dal do krijgsbenden cn dcrzclver bevel-
heb-