Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 )
dig Tan eenigen dezer Trijbuiters meester. Het toe-
val wilde, dat dë nuiTER op dezen togt een kaperschip
veroverde , over hetwelk do reeds vroeger vermelde de
LA LAHDE het bevel voerde. Gij zult welligt denken ,
dat bb ruiter nu even met de la eajïde handelde,
als deze voormaals met hem gehandeld had ; doch dit
gebeurde niet. Mogelijk noemt gij het ondankbaar vaa
de ruiter, dat hij den man, die hen; eens de vrijheid
had teruggeschonken, thans van zijne Tlijheid beroofde,'
en het schip, dat hij voerde , voor goeden prijs ver-
klaarde; doch wanneer gij een weinig nadenkt, zult gij
wel inzien , dat de omstandigheden zeer verschillend
waren. Toen de la laude het schip van de ruiter
voor goeden prijs verklaarde, deed hij dit op eigen ge-
zag, en bragt hierdoor eenen man in groote ongelegen-
heid , die niemand benadeelde, en wien hij, onder eea
gezocht voorwendsel, van hetgeen hem was toevertrouwd
en van zijne vrijheid wilde berooven; doch toen de
ruiter hot schip van de la lasde veroverde, geschied-
de dit, om een kwaad tegen te gaan, waardoor onzo
handel geweldig leed , en hij voldeed slechts aan den
last van zijne Heeren en meesters. Indien de ruiter
de la lahde bij deze gelegenheid vrij had laten varen,
dan had hij het vertrouwen der Staten geschonden , en
de belangen van zijn vaderland niet behartigd. Hij kon
niet anders handelen , of hij had zynen pligt nipt ge-
daan , en gij hebt de ruiter alreeds genoeg leeren
kennen , om overtuigd te zijn , dat hij hier de uiaa
niet naar was.
Leering, Men moet de handelingen der mensclien niet I}eoor-'
deelea naar den uitwendigen sciiija, maar ook acht
geven op de omstandigheden, welke op hunne
dadeoj invloed hebben. Het oordeel moet onparn
tijdig zyn,
DERTIENDE LES.
Togt van de ruiter naar de Oostzee.
Een uitgebroken oorlog tusschcn Denemarken en
Zweden, waardoor ouzo handel veel nadeel leed , was
B 3 oor-