Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ )
De ruiter had tol dus vcrro voor zijne dicasl niets
genoten; een sprekend bewijs, dal hot alleen Tader-
landsliefde en geone baatzucht was, welke zijne hande-
lingen bestuurde. Tie Staten , die zoo gaarne den be-
kwamen en moedigen man vast aan zich wilden verbin-
den , legden hem eene jaarwedde toe van 2400 gulden,
terwijl men hem tevens een geschenk deed van 1500
gulden. Op verzoek der Staten verscheen hij in hunne
vergadering , waar men hem voor zijue reeds gedane
diensten met harlelijkheid dankte« hem den wei ver-
dienden lof toezwaaide , en hem Gods zegen, loewensch-
te op den aanstaanden logt, waartoe hij .zich op nieuw
verbonden had. Zulk eene eer, mijne: jonge vrien-
den I als thans be rüiter te beurt valt, zou menig-
een hoogmoedig gemaakt hebben ; doch hij bleef altijd
zich zeiven gelijk , nederig cn bescheiden, vervuld van
ware liefde voor het dierbare va<Jerlaud.
Zeering. Vereerenswaardig is de man, die alleen uit vader-
landsliefde zyn leven voor het land zyner geboorte
in de waagschaal stelt.
ELFDE LES.
De ruiter , tot Fice-jddmiraal benoemd, gaat te
Amsterdam wo7ien.
De ruiter , welke meermalen met roem als onder-
bevelhebber, in den loop van het jaar 1653, tegen de
Engelschen gestreden had. kwam den 21stcn November
in de vergadering der Staten, om verslag te «loon
van het laatst gehondene zeegevecht, en nu werd hem
bekend gemaakt, dat hunne Hoogmogenden hem , tij-
dens zijn afzijn , op den Ssten November hadden be-
noemd tot Yice-Admiraal van Holland, Hij zou hierdoor
in den rang treden van den dapperen tromp, welke op
den lOden Augustus was gesneuveld. Oe rüiter, hoe-
zeer met loftuitingen overladen , maakte zwarigheid ,
dezen gewigligen post aan te nemen ; doch de aandrang
der Stalen , die de waarde van den zeeheld hadden
leeren kennen, haalde I^em over, om op den 2deft
Maart 165^1 den eed van getrouwheid als Vico-Admiraal
D 2 af-