Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 18 )
Leeri'rtj^, De ware vadprlanclpr oflTert gaarne een deel van
zijne rust en zijn genoegen op, wanneer lilj hier-
door voor zyn vaderland nuttig kau zijn.
TIENDE LES.
Zeeslag in 1653.
Na den zoo even geiagidon zccsl.ig bleef de Luite-
nant-Admiraal TiiODip in zee, en kruiste in het £anaal
heen en weder tot besclierming der koopraardijsciiepen.
Den 28sten Fpbriiarij van het jaar 1653 kwam het an-
dermaal tot èen treffen. De Engelschen hadden het
Yoornamelijk gemunt op eene koopvaardijvloot van twee-
honderd en vijftig schepen, welke door tkomp beschermd
werd, en die hij veilig in de vaderlandsche havens hoopte
binnen te brengen. De Engelsche Admiraal blasx
Toerde de vijandelijke viool aan, en spoedig viel er een
gedenkwaardige slag voor, welke drie dagen duurde,
en waarin de kditer zich op nieuw als een weergaloos
held deed kennen. Meermalen bevond hij zich in de-
zen strijd in het uiterste gevaar , zoodat hij er zich
met de grootste inspanning moest doorslaan. Bij het
entereii van een vijandelijk schip was hij de eerste, dia
oversprong, en hoewel hij vroeger een tweegevecht had
Tan do liand gewezen, toonde hij hier andermaal, dat hij
den dood stoutmoëdig onder do oogen durfde zien, waar
hij anderen door zijn voorbeeld tot dapperheid wilde
aansporen. Masteloos en bijna een wrak gelijk, werd zijn
schip naar binnen gesleept, met meer dan veertig ge-
kwetsten aan boord, terwijl er even zoo veel gesneu-
Teld waren. Zoo kwam de büiteh t»or Fussingen
aan; zijn gehavend schip, zijne gesneuvelde en gekwet-
ste manschappen, waren zoo vele sprekende bewijzen
Tan zyne dapperheid, die getuigden, dat hij in het
heetste van het geveciit was geweest, 's Lands Staten
erkenden zijne verdiensten ; zij wilden deu man eenig-
zins beloonen , die stille huisselijke rust opofferde aan
de belangen des vaderlands; die zijn leven veil had voor
deszelfs heil , en die den lande zoo getrouw diende,
zpuder daarvoor eenigo belooning te willen genieten.