Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 17 )
hot welzijn des Taderlands cn rrccsdc den dood niet.
Hiervan had hij toch reeds het oiidiibbelzinnigst bo-
■wijs flcgeïen; maar hij was er al'keerig van , om met
zijn IcTeu roekeloos te spelen , cn hetzelve voor een
vaUch gevoel van eer in do ■waagschaal te stellen. Hij
was hiertoe te godsdienstig , en gevoelde te diep zijne
afhankelijkheid van het Opperwezen , om zijn leven ,
dat hij als een geschenk der Godlieid besdiouwde «
zonder eenige noodzakelijkheid , roekeloos te wagen«
Toen de Staten cn de Admiraliteit van Zeeland er
kennis van kregen , dat men be siiiteii ,onaange-
naamheden aandeed , bemoeiden zij er zich mede, het-
welk ten gevolge had , dat het «eschil spoedig werd
bijgelegd. Een en ander was echter oorzaak v dal hij
bij het vaste besluit bleef, om de zeedienst te verla-
ten; doch verscheidene aanzienlijke mannen, welken het
heil des vaderlands ter harte ging, hielden zoo lang bij
hem aan , en drongen hem zoo ernstig , dat de vader-
landlievende held zich liet overhalen , om nog eenen
togt te doen. Hij ontving den 6den December 1652
zijnen lastbrief van den Luitenant-Admiraal tromp, on-
der wiens opperbevel eene vloot v.an zeventig schejien ,
welke ruim driehonderd.koopvaarders moest geleiden,
in zee liep.
Db EiiiiEa voerde nu het bevel als Vice-Admiraal,
in plaats van witte corhelisz. de wijh , welke,
wegens ongesteldheid, verpligt was aan wal te blij-
ven. Den iOden December geraakte men met de Eu-
gelschen slaags, wier vloot onder het bevel van den
Admiraal blake stond , en er werd wederom met de
grootste dapperheid aan beide zijden gestreden. De
sciTEK gaf op nieuw blijken, dat het hem noch aan
moed , noch aan beleid ontbrak. De Engelsche vloot
werd andermaal op de vlugt gejaagd , en tot aan den
mond van den Teems vervolgd , terwijl de kuiter be-
weerde , dat, zoo men tromp , die niet minder dapper
gestreden had , nog met tien of twaalf schepen had
kunnen bijstaan, de geheele Engelsclie vloot vernield zou
zijn geworden. De nederige held vond er een genoe-
gen in , om van zich zeiven te zwijgen, en anderen deii
wclverdieuden lof over de behaalde zege toe te kennen.
B /es-