Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 16 )
tastlon <lo onzen op hel onverwachlsl aan , en er word
andermaal scherp gevochten ; het verlies was aan beide
zijden aanmerkelijk , toen de nacHt een einde maakte
aan het gevecht. Onze vloot was zeer gehaven^ en hier-
door, als ook door de lafiiartigheid van eenige ^[piteinen,
die het gevecht ontweken waren , zeer verzwakt , zoo-
dat de Yice-Admiraal de with op voorstel van dk
KuiTEB besloot , om naar het vaderland terug te kee-
ren. Den 13den October kwamen zij voor Helvoet ten
anker ; van daar vertrok de bciter naar Flissingen ,
en bij vrouw cn kinderen terug gekomen , dankte hij
God vurig voor zijn behoud en zijne uitredding uit
groole gevaren , tevens voornemende , om niet w^eder
naar zee ie gaan.
Leering* Nimmer moeten wy het welgelukken onzer daden
alleen aan ons zeiven toeschreven; maar Ilem de
ee;- geven, die ons de krachten verleende, om de-
zelven' uit te voeren.
WEGENDE LES.
Onaangenaamheden^ de buiter wegens zijne ver-
heffing ajangedaan^
Bij de lezing van het slot der vorige les hebt gij wel-
ligt gedacht: » Was de ruiter, na zijnen eersten zee-
strijd tegen de Engelschen, bevreesd geworden, of ont-
brak het hem aan vaderlandsliefde , dat hij zich zoo
op eens aan zijne nieuwe loopbaan wilde onttrekken,
waarop hij zoo roemrijk begonnen was ?" Noch het
een, noch het ander was hiervan de oorzaak. Hel was
de bede zijner echtgenoot of die zijner overige bloedver-
wanten , die hem tol dil besluit braglen, benevens me-
nigvuldige verdrietelijkheden, welke zijn eerste togt ,
als bevelhebber eeuer oorlogsvloot, hem berokkende ,
en die hem aangedaan werden door Kapiteincn , welke
afgunstig en nijdig waren , omdat de bviter boven hen
gesteld was. Deze nijd ging zelfs zoo ver , dal een
van 's lands Kapiteinen hem uitdaagde tot een tweege-
vecht ; doch de bra>ve zeeman wees deze uitdaging met
verachliug van dc hand.. Dij had ziju leven veil voor
het