Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 )
neer Inj dezelve oatmoelte , aan te tasten. Deu 26ston
Augustus kreeï; Iiij vijf en veertig zeiion in het gezigt,
die men spoedig voor Engelschen herkende, en waarvan
cr velen,veel sterker waren, dan het grootste schip van
DE BTTiTKR docli nicttegcustaande de vloot des yijands
in getal en grootte van schepen do onze overtrof, be-
sloot DE KUITER toch do kans te wagen , eu ging nioo-
dig op den vijand los, na alvorens zoodanige maatrege-
len genomen te hebben, waaruit overtuigend bleek, dat
hij met dapperheid beleid en kunde p^ardev
Weldra geraakten de beide vloten slaagsTen crwerd
van beide zijden met woede gestreden; iis kthter had
gedurende het gevecht eene groole telèürstelling , daar
hij zag , dat sommige zijner Kapiteincn hunnen pligt
niet deden; door anderen werd dit ecLilor vergoed:
"want dozen gaven znlke treffende blijken van helden-
moed, dat, hoewel veel geringer in magt, onze de hui-
TEU , die tweemaal door de vijanden was heengeslagen,
het onuitsprekelijk genoegen had , den vijand , na een
gevecht van vier uren , do vlugt te zien nemen. • Do
Engoischen hadden vrij wat geleden; drie hunner besto
schepen en dertien honderd man hadden zij verloren,
terwijl wij geen enkel schip misten , en slechts Tijftig
dooden en veertig gekwetsten telden.
Db buitkr was getroffen over deze gelukkige uit-
komst bij zulk eene oiigeJijke magt, en oven godsdien-
stig , als dapper, dankte hij den Almagligo voor de be-
haalde overwinning en gaf dezen alleen de eer. Do Ad-
miraal ASQDE ondervond bij deze gelegenheid, dat de
■wapenen van Engeland niet onoverwinnelijk waren ,
daar hij voor eene veel geringere magt, dan do zijne,
de zee moest ruimen , en genoodzaakt word de wijk naar
Pltjmoztih te nemen. Nu vormde de ruiter het stout
ontwerp, om den vijand aldaar aan te tasten; in eenen
krijgsraad werd dit werkelijk besloten , en men zou
het voorzoker uitgevoerd hebben , ware hel niet, dat
tegenwind zulks belet had.
Den 2den October vereenigde onze kloeke held zich
met deu Vice-Admiraal witte conneiis de with.
De vloot was nu vijf en veertig schepen sterk. Do Kn-
gelschen , ouder aanvoering van den Admiraal blake
tast-