Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( J4 )
<Iicnstigheid , heeft uitgeblouke». Ücl is ons nicl moge-
lijk , om ilea edelen man, gedurende den tijd, i^elken
hij in 's lands dienst doorbragt, als op den voet Ie
volgen , cn al de daden op Ie sommen , welke hij voor
do eer van onze vlag , voor den roem en het welzijn
des vaderlands bedreef, dit gedooj^t ons bestek niet;
doch zyne voornaamste en meest schitterende bedrijven
willen wij u mededeelen , daar wij u, wanneer gij alles,
wat er van hem bekend is , wilt weten , verwijzen tot
zijnen uitmuntenden levensbeschrijver, den verdienstelij-
ken BRA5»T,
"Leering Het 'is pligtmatig, maar tevens schoon, "wanneer
men xijn eigen belang aan het algemeen welzijn
ten offer brengt.
' A . • -
ACHTSTE LES.
Zijn eerste togt ah bevelhebber over eene vloot.
Met hel schip de JS^eptnnvs^ hetwelk acht en twintig
stukken voerde en met honderd vier en dertig personen
bemand was, kwam dk nriTcn den lOden Augustus bij
de vloot, welke uit vijftien oorlogschepen en twee bran-
ders bestond. Met deze vloot zeilde hij eenige dagen
daarna naar de Jioofden en vervolgens naar Calais.
Hier werd hom berigt, dat eene Engclsche viool van
veertig schepen , waaronder twaalf zeer groole waren ,
tusschen Wight en Potiland gezien was. De ruiter
gaf hiervan berigt aan de Admiraliteit van Zeeland y
tevens klagende over den ongunsligen slaat» waarin hij
do vloot had gevonden , en over het verlies van drie
zyner beste schepen.
Hij kreeg nn wel eenige versterking , zoodat hij om-
trent dertig liglo oorlogschepen onder zijn bevel had,
•waarvan het grootste dertig stukken voerde; doch tc-
Tcns was hij door een getal van zestig koopvaardijsche-
pen belemmerd , Toor wier veiligheid hij de noodige
zorg moest dragen , cn waarop de Eugelschen het bij-
zonder gemunt hadden. Al deze zwarigheden waren
editor niet in slaat , om de ruiter eenigzins te doen
-^vankelcn in zijn besluit, om do Engclsche vloot, wan-
neer