Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13 )
troffen hadden , waren zoo vc!e oorzaken , dal hij naar
rnst verlangde. Ken niet onaanzienlijk rermogen, door
vlyligon arbeid verkregen, stelde hem in staal, om sliL
te gaan leven , en in rust zijne nog overige dagen , te
midden van zijn gezin, door te brengen. Op begeerte
zijner huisvrouw xtstsx viï «eldsr , zijnde dit zijne
derde vrouw , bedankte hy zijne reeders , en wilde nu
do vruchten plukken van datgene , wat hij iu zoo vele
hoogst gevaarlyke logten had orergewonnen; doch onze
held was tol iels grooters bestemd , dan om onbekend
cn in stilte zijne loopbaan te eindigeHv^lkt vaderland
elschte hem op, om door zijne dapperheid , beleid
cn ervarenheid hetzelve te dienen. Het was iu het jaar
1652, dal wij in oorlog geraakten met Engeland, het-
welk onze welvaart, onzen uilgebrcidca handel, met lee-
ds oogen aanzag. Van do afgunst der Engelschen je-
gens ons, en dc schandelijke middelen, welke zij meer-
malen aanwendden , om onzen voorspoed te vernielen ,
gewaagt de geschiedenis onzes vaderlands op meer dan
eene plaats.
Nadat er tusschen onzen Lnitcnant-Admiraal xtasteit
uafipeatsz. t&o^r en den Engelschen Admiraal blakb
reeds een scherp gevecht was voorgevallen, besloten de
Staten, nog eene oorlogsvloot ter beveiliging der koop-
vaardyschepen in zee te brengen, ennaareeuen bckwa-
meu bevelhebber over dezelve uitziende, sloeg men het
oog op DE ACiTEa. Hoë weinig zin dezo er nu oi>k aan
had, om de pas aangevangcne rust met een noj veel be-
drijviger zeemansleven te verwisselen, dan dat van koop-
vaarder,- gaf hij toch aan do stem vau zijn vaderlaudlie-
vead hart gehoor, en nam den hem gezonden lastbnef
van Kommandeur, gedagteekend 29 Julij 1652, aan.
Schoon is hier het voorbeeld, dat de uuitek ons geeft,
om, wanneer het vaderland ia nood Is en hetzelve ouzo
hulp verlangt, alsdau rust en genoegen aan deszelfs
welzijn ten offer te brengen, en magen en vrienden to
verlaten , om het vaderland te dicncu.
Het was den 29sten Julij van het jaar 1652, dat
onze de ruiter eene nieuwe loopbann intrad, op
welke hij door zyne bekwaamheid, zijue vadcrlantisliefde,
zijnen moed, niet miuder door zijne nederigheid en gods-
dien*