Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12 )
hij wel bedacht had, dat men zich van zijnen persoon,
zijn schif» en zijne lading meester kon maken. » Ik
heb dit wel bedacht," was het eenTOudige antwoord van
onzen kloeken zeeman, » doch ik weet ook, dat, wan-
neer gij dit doet , niemand n meer zal vertrouwen.
Vindt gij nn goed , ,mij gevangen te houden , bepaal
dan mijn losgeld, en ik zal zorgen, dat het u betaald
wordt." De bevelhebber liep hierover toornig weg,
en liet »e ruiter in do grootste onzekerheid , op welk
eene wijze dez^ ^onaangenauie ontmoeting zou afloopen.
Na verloop van een uur zag db ruiter hom andermaal
terug komen ,im nu liet hij dezen vragen, of hij ho^:
laken voor^ dfi gebodene som wilde geven ; doch dezo
bleef weigeiren. Hierop betuigde de bevelhebber open-
lijk zijne goedkeuriug over de standvastiglieid van den
braven Hollander, kocht het laken voor den gevraagden
prijs ^ en behandelde dr ruiter in het vervolg met alle
teekenen van ongeveinsde achting.
llegtschapenheiil, bedaarde moed en standvasliwheid
dwingen achting af; dit ondervond ns RUiïEi; te Salèe;
want niet alleen , dat de bevelhebber der stad hem met
achting en toegenegenheid behandelde , maar ook het
Tolk wilde in het vervolg bijna met geene andere schip-
pers handelen , wanneer zij wisten , dat de komst van
bk ruiter aanstaande was. Toen hij eenigen lijd daar-
na op hunne kust schipbreuk leed , ondervond hij zoo
veel deelneming in zijn ongeluk en zoo veel krachtda-
dige hulp , als hij zulks ergens zou hebben kunnen
verlangen.
Ijeering» i. Een rondborstig en krachtig ^voord v.erkt dik-
wijls meer uit, dan vele en lange redeneringen«
2, Eerlijklicid en standvastigheid verwerven achting
en toegenegenlieid-
ZEVENDE LES.
De ruiters vaderlandsliefde.
Menigvuldige gevaren en moeijelijkheden, aan hot zee-
mansleven zoo naauw verbonden , en menigvuldige on-
gelukken, welke DE RriTER ais koopvaardijschipper go-
trof-