Boekgegevens
Titel: Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Auteur: Altmann, H.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1842
2e dr; Oorspr. uitg.: 1839
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 314 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205372
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Ruyter, Michiel Adriaensz de, 1600-1700, Admiraals, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Michiel Adriaansz. de Ruiter: een leesboek voor scholen, in dertig lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8 )
Tan moed , beleid, kunde, naauwgezelte eerlijkheid cn
menschenliefde , waardoor hij zich uit menige ongeio'
genheid redde, en de achting van alle bjave en wel-
denkende menschen verwierf. Het volgende zal u tot
een bewijs kunnen dienen van zijnen moed en zïjno
menschlievendheid.
Op eene zijner reizen naar de f^esfIndien kreeg de
EriTEK een groot Spaansch schip in het gezigt, en dnar
wij toen nóg met Spanje in oorlog waren, zociil hij het-
zelve té ohjwijken ; doch toen de Spanjaard dit merk-
te , hield tii] qiet te meer ijver op de bditer aan , en
spoedig was deze onder het bereik van het vijandelijke
geschut. Zién de , dat het onmogelijk was , den Span-
jaard te ontkomen, maakte hij zich, hoewel slechts een
koopvaardijschip voerende, lot dapperen tegenstand ge-
reed, en wachtte den vijand rustig af, dien hij met eeni-
ge goed gerigte grondschoten zoo wel ontving, dat deze
spoedig begon te zinken. !Naauwelijks had de firixEK
dit bemerkt, of hij dacht er niet meer aan , dat de
menschen, die zich op het schip bevonden, zijne vijan-
den waren , maar stelde alles in het werk , om, zoo
mogelijk , hen allen te redden. Hij was ook gelukkijj
genoeg, om het mecrcndeel der schepelingen van eenen
gewissen dood te bevrijden en aan zijn boord te doen
voeren. Toen de Spanjaarden gered waren , vroeg de
KüiTER hunnen Kapitein, wat hij zou gedaan hebben ,
indien hij overwinnaar geweest ware? Waarop deze zoo
trotsch ais onbezonnen antwoordde : » Ik had u allen
laten verdrinken 1" Dit gezegde maakte de ruiter zoo
toornig, dat hij bevel gaf, de Spanjaarden in zee te
■werpen; doch toen deze oui het behoud van hun leven
begonnen te smeeken, was de rcgtmatige toorn van den
menschlievenden held onmiddelijk bedaard en hij schonk
liun het leven, parende nu aan zijne pas betoonde dap-
perheid eene navolgenswaardige grootmoedigheid,
Lcering, i. Door vlijt, grondige kennis en naauwkenrige
pliglsbetracliting kan men vooruit komen in het
beroep, dat nien gekomen heeft.
2. l->e godvriichtige Cfiriston vergeldt het kvvaad, dat
zijne vijanden hem gedaan of toegedacht heb-
ben, niet uiet kwaad; maar ïuet hun wel te
duen.
YIJF-