Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1875
Groningen: J.H. Smit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 198 G 29
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205267
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
er de boouen uit te krijgen. Deze worden op nieuw ge-
droogd , en vervolgens weder gestampt om ze van de huidjes
te ontdoen. Dat laatste werk eiseht veel voorzichtigheid,
zonder welke de boonen breken en veel van haar waarde
verliezen zouden.
Na een tiental oogsten is de opbrengst der kofïieboomen
zeer verminderd: men roeit ze dan uit, en geeft aan de
gronden, die nu in den eersten tijd niet meer geschikt zyn
voor hetzelfde gewas, een andere bestemming. Onophoudelijk
worden er daarom nieuwe koffietuinen aangelegd.
Eer wij nu onderzoeken, wat er verder met de koffie-
boonen gebeurt, moeten wy een blik werpen op de geschie-
denis van dit belangrijk product.
Toen onze vaderen zich in Indië vestigden wisten noch
zij, noch vermoedelijk de bewoners der Indische eilanden,
dat er koffie in de wereld bestond. Het vaderland van den
koffieboom is Ethiopië in Afrika: van daar werd hij overge-
bracht naar Arabië, waar het gebruik van koffie zeer alge-
meen werd. Dit geschiedde op het eind der vijftiende eeuw.
Een halve eeuw later raakten de Turken met zijn vruchten
bekend en bevriend.
Nog honderd jaren moesten verloopen, eer de Westersche
volken van Europa koffie begonnen te drinken. De boonen
werden aanvankelijk uitsluitend uit Arabië aangevoerd, maar
de boom zelf begon zich van lieverlede meer naar het Oos-
ten uit te breiden, zoodat wij hem op het einde der zeven-
tiende eeuw aantreffen op het vasteland van Indië. Toen
brachten de Nederlanders van daar eenige zaden over naar
het eiland Java, waar ze in een tuin bij Batavia werden
gezaaid, en over het algemeen gunstig slaagden. In 1713
werd hier te lande de eerste Java-koffie aan de markt
gebracht.
De Oost-Indische Compagnie begon toen in te zien, dat
met dit gewas aanzienlijke voordeelen te behalen zouden
zijn. Zij gelastte den aanplant van koffieboomen zooveel
mogelijk te bevorderen, en betaalde aanvankelijk den inlan-
ders goede prijzen voor de boonen, waardoor deze gedron-